Эресейни Наркоконтролуну КъЧР-де управлениесини къуллукъчусу, гёджеб Шидакъланы Руслан тыш къралда да атын айтдырыб келгенди.

Абыстол (ноябрь) айны 11-ден - 18-не дери Бахрейнни ара шахарында – Манамада - ММА спортдан (бои без правил) дунияны биринчилиги ючюн чемпионат бардырылгъан эди.

Бу эришиулеге 52 къралдан 400-ден аслам спортчу къошулгъан эдиле. Алгъы бурун Руслан бир ыйыкъны ичинде кесини ауурлугъунда (93 кг) эмда тюрлю-тюрлю ауурлукълары болгъан гёджебле бла кесини кючюн тёрт кере сынагъан эди. Аланы ючюсюнде кишиге ал бермей барысын да берилген заманны ичинде хорлаб баргъанды. Тёртюнчю кере кюйюзге чыкъгъанында уа эресейчи спортчугъа – Шахрудинов Магомедге хорлатханды. Алай бла тёрт кёзюуюню эсеблерине кёре баш сюдюле Шидакъланы Русланнга кюмюш медалны тыйыншлыгъа санагъандыла.

Бу тукъум дуния дараджада бардырылгъан эришиулеге къошулуб, хорламлы болгъан джашларыбыз арт джыллада аслам бола баргъаны барыбызны да къууандырады.

Биринчи оруннга чыгъалмаса да, дуния башына атыбызны айтдыргъан уланыбызны ол хорлам бла алгъышлайбыз. Мындан ары да анга ишинде уллу джетишимле этерине, спортну кенг джолунда да уллу хорламла келтирлигине ийнанабыз. 

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}