Саулукълу болууда физкультура бла спортну магъанасын ким да ангылайды, ала бла кюреширге да тырмашады. Къарачай-Черкесияда ол муратха джетерча кёб таблыкъ къуралгъаны себебден бир къауумла аны физкультура бла спортну джашау нюзюрлери этиб, кёблеге юлгю кёргюзедиле, республикагъа да махтау-сый келтиредиле. Аллайланы арасында, 2018-чи джыл айырыб уллу джетишимле этгенле кёб болгъандыла. Биз былайда аланы бир къаууму бла шагъырей этерге излейбиз

 Суюнчланы Хусей, кесини ауурлугъунда эркин тутушдан эришиуледе Эрсейде экинчи орунну алыб, халкъла арасы тюбешиулеге къошулургъа кесине джол ачханды. Аны юретген РФ-ны махтаулу тренери Чотчаланы Алхаз айтыудан бу джетишимни саулай Къарачай-Черкесиягъа магъанасы барды. «Нек десегиз, озгъан онбеш джылда бу тутушдан ол дараджагъа джетген чыкъмагъанды бизден.- дейди.- Джаш болса да Хусейни медаллары, кубоклары, башха саугъалары кёбдюле. Бусагъатда да эркин тутушну джорукъларына юрениб кюрешеди. Ол «Гран-при-2019» деген эришиуледе да хорларгъа кёлленибди».

 Отарланы Азамат джиу-джитсу бла грэпплингни устасыды. Озгъан джыл талай кере алчы орунланы алгъанды. Саулай Эресейни аллай усталарыны эришиулеринде, 100 килограмм  ауурлукъда, «Кубок Кавказа» деген ёчге тыйыншлы болгъанды. Халкъла арасы тюбешиуледе алгъан медаллары да бардыла.

 Хасанланы Рустамны аты кёб джерледе белгилиди. Джорукъсуз тюйюшден дуния эришиулеге хазырланнган кёзюуде, халкъла арасы эришиуледе да Хасан улуну хорлагъан чыкъмагъанды. Ол огъай талай белгили спортчу кеслерине базмай, бирер сылтау бла Рустамгъа къаршчы чыкъмай да къалгъандыла. Уллу ауурлукъда кюрешиб, дунияны чемпиону атха ие болуб да къайтханды.

 Темрезланы Джандар талай джылдан бери да ММА оюнлада кючю, къарыуу, усталыгъы бла махталыб келеди. Ол дунияны кубогун да алгъанды.

Алгъаракъда «Битва в Георгиевске» деб эришиуле болгъан эдиле. Анда, кёбден бери аты айтылыб тургъан, Камерундан спортчуну хорлаб, энтда бир кере дунияны чемпиону болгъанды. Быйыл джаз, 77 килограмм ауурлукъда тюбешиулеге къошуллукъду.

 Джаш адам болса да, бизни къууандырыб тургъан боксёр Текеланы Исламгъа быллай ишлени джюрютгенле бек эс бёледиле. Ол халкъла арасы спортну устасыды. Озгъан джылланы ичинде Исламдан башха бизни региондан джашладан аллай сыйлы атны алгъан болмагъанды. Аны Россияны махтаулу  тренери Александр Давыдов юретеди. Тюйюшню кёзюуюнде къыяула джетселе да, рингни къоюб бир кере да кетмегенди. Былайда дагъыда къошарыбыз: Ислам Эресей Федерацияны Олимпия Оюнлагъа къошуллукъ командасына алынныкъ эм онглу боксёрланы тизимини аллындады.

 Малсюйгенланы Рамазан 2018-чи джылны аягъында, дзюдо тутушдан Монакода болгъан тюбешиуледе биринчи оруннга чыкъгъаны ючюн алтын медаль бла саугъаланнганды. Ол спортну джангыз бир тюрлюсюнде алчы тюлдю. Дзюдодан сора да самбодан, миллет тутушдан да спортну устасыды. Анга кёре саугъалары да кёбдюле. Малсюйген улу «Гран-При Тунис-2018» деген оюнлада кюмюш медаль алгъанды. Белгили геджеб Сочиде къышхы Олимпиадада, ХХIХ къышхы Универсиадада факелни ёрге тутуб баргъан дунияда эм онглу спортчуланы бири болгъанды.

 Быллай джашларыбызгъа эмда республиканы атын айтдыргъан башха миллетледен да  былача спортчулагъа мындан ары да джангы хорламла теджейбиз. 

   АППАЛАНЫ Билял.

 

 
{jcomments}