Эресейни Кюнюне аталыб республикан ипподромда спорт эришиуле болдула. Баш ёч Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни ёчю эди.

Республиканы Башчысы Темрез улуну атындан чаришге келгенлени, чакъырылгъан къонакъланы КъЧР-ни Правительствосуну Председателини борчларын толтургъан Байчораланы Эльдар джылы алгъышлады.

«Бюгюн Эресейни Кюнюнде, биз адетдеча, ат спорт эришиуле бардырыб,  аланы, экономиканы, окъууну, эл мюлкню, социал сфера  бла спортну ёсюмюне, регионда джамагъат-политика болум бирча рахат болуб туруруна юлюш къошханлагъа, бизге, джууукъларыбызгъа саулукъ къайтаргъанлагъа, тамблагъы кюнюбюзге ышаныу келтиргенлеге, джашауубузда къыйын болумда болушлукъ табдыргъанлагъа атайбыз. Къралын, республикасын ким сюе эсе, аны кючлю болуруна къайгъыра эсе алагъа эмда Уллу Ата джурт къазауатны ветеранларына джоралайбыз», - деди джыйылгъанланы алгъышлай Байчораланы Эльдар.

Ат спорт эришиуледе атла 1000-ден 5400 метрге дери алты кере  чабдыла. Къарачай тукъумлу чабыучу атла ариулукълары бла, тири къымылдагъанлары бла, тёзюмлюлюклери бла джыйылгъанланы къууанчха бёлей эдиле. Алайда орус, къарачай, черкес, абаза, ногъай халкъланы, башхаланы келечилери да, бир юйюрню адамларыча, бирге харс ура эдиле.

Чаришге къошулгъан атла Къарачай-Черкесияны джеринде ёсдюрюлген атла эдиле.

Совет Союз бла Эресей Федерацияны джигитлерине аталгъан биринчи чаришде минг метр узакълыкъгъа эки джыл толгъан джаш атла чабышдыла.  Къаракетланы Русланны Супер Тэйт деген аты биринчи орунну алды. Каппушланы Умарны Громогласный деген аты экинчи болду. Муссаби Койбаевни Ивар Злат аты ючюнчю барды. Чотчаланы Азрет-Алийни Бель де Жур деген аты тёртюнчю орунну иеледи.

Биринчи чаришни ёчлю фонду бютеулей 500 минг сом эди. 1-ге 250 минг сом, 2-ге 125 минг сом, 3-ге 80 минг сом, 4-ге 45 минг сом джетди.

Эресей Федерацияны Халкъларыны шохлугъуну сыйына аталгъан экинчи чаришде 1200 метр узакълыкъгъа юч джыл толгъанла, андан ёргеле чабышдыла.

Анда Ахмед Нировну Сабур деген аты хорлады. Къаракетланы Русланны Супер Арч деген аты экинчи болду. Каппушланы Алийни Рубиновый Браслет деген аты ючюнчю келди. Биджиланы Тауланны Кинг Кросс деген аты тёртюнчю орунну алды. 

Экинчи чаришни ёчлю фонду да 500 минг сом эди. 1-ге 250 минг сом, 2-ге 125 минг сом, 3-ге 80 минг сом, 4-ге 45 минг сом джетди.

Совет халкъны Уллу Ата джурт къазауатда Хорламыны сыйына аталгъан ючюнчю чаришде 1600 метр узакълыкъгъа чабханланы арасында Джатдоланы Назирни Зейда деген байталы биринчи келди. Акъбайланы Русланны Мисс Виктория деген байталы экинчи болду. Боташланы Джашарны Рыбка деген байталы ючюнчю орунну алды. Ёзденланы Тохтарны Фаст Глори деген байталына тёртюнчю орун джетди.

Ючюнчю чаришни ёчлю фонду да 500 минг сом эди. 1-ге 250 минг сом, 2-ге 125 минг сом, 3-ге 80 минг сом, 4-ге 45 минг сом бердиле.

Эресейни Кюнюне аталгъан тёртюнчю баш чаришде къарачай тукъумлу дженгил къымылдагъан атла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни ёчю ючюн чабышдыла. Каппушланы Умарны Дансер-Лайт деген аты биринчи болду. Дотдайланы Муратны Лион деген аты экинчиге келди. Чотчаланы Назирни Дандэлайн деген аты ючюнчю орунну алды. Къасайланы Хасанны Сеньер деген аты тёртюнчю болду.

Чаришни ёчлю фонду бир миллион сом эди. 1-ге 500 минг сом, 2-ге 250 минг сом, 3-ге 125 минг сом, 4-ге 80 минг сом бердиле.

Урунууну ветераныны сыйына аталгъан бешинчи чаришде атла 2400 метр узакълыкъгъа чабышдыла. Каппушланы Алийни Сармат Лайт деген аты биринчи келди. Салпагъарланы Шамилни Дэфис деген аты экинчи болду. Байрамукъланы Орусбийни Дархан деген аты ючюнчю орунну алды. Къаракетланы Русланны Музыкант деген аты тёртюнчю болду.

Бешинчи чаришни ёчлю фонду 500 минг эди. 1-ге 250 минг сом, 2-ге 125 минг сом, 3-ге 80 минг сом, 4-ге 45 минг сом джетди.

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъларыны сыйларына аталгъан алтынчы чаришде 5400 метр узакълыкъгъа эришгенлени арасында джортуучула, джоргъала бар эдиле. Къоркъмазланы Муратны Арган деген аты биринчи орунну алды. Байрамукъланы Рустамны Парад деген аты экинчи оруннга чыкъды. Къазийланы Солтанны Родя деген аты ючюнчю болду. Боташланы Рамазанны Легран деген аты тёртюнчю келди.

Алтынчы чаришни ёчлю фонду 250 минг сом эди. 1-ге 100 минг сом, 2-ге 70 минг сом, 3-ге 40 минг сом, 4-ге 25 минг сом, 5-ге 15 минг сом бердиле.

Ат чабдырыуланы аллындан аягъына дери уллу байрам болуб турду. Джергили эстраданы артистлери джыйылгъанлагъа концерт кёргюзгенлей турдула.

Лепшокъланы Хусеин.

 =

 
{jcomments}