Ёзденланы Маратны аты бизни республикада, бютеу Россияда, тыш къраллада да белгилиди. Ол Къарачай-Черкесияда Джиу-джитсу федерацияны президентиди. Озгъан джыл Тюркде грепплингден бардырылгъан къралла арасы спорт эришиулеге къошулуб, 1-чи, Астраханда грепплинг бла миксфайтдан бардырылгъан Эресейни кубогуну чемпионатында да 1-чи орунну алыб, халкъыбызгъа, бютеу республикабызгъа уллу сый келтиргенди. Андан сора Россияны джыйым командасында болуб, Сербияда бардырылгъан дунияны чемпионатында 1-чи орунну алыб, Эресейни атын да махтау бла айтдыргъанды.
Мындан алда республикабызгъа къууанч хапар келгенди. Португалияда аскер искусстволаны не тюрлюсю да бардырылгъан 8-чи къралла арасы чемпионатында Россиядан джангыз кеси болуб, Марат грепплингден дунияны чемпиону болуб къайтханды.
Адамланы джюреклерине къууанч келтирген ол ашхы джетишим, халкъыбызны, республикабызны, Кавказны, бютеу Эресейни къууанчыды.
Быйыл джорукъсуз бардырылгъан джыгъышыуну Бютеудуния фестивалына политика бла байламлы болуб, ай медет, Россиядан кишини иймегендиле.
Ёзденланы Марат, Португалияны Консульствосуна тилек къагъыт ийиб, юретиучюсю Алийланы Марат бла бирге Португалиягъа Румыниядан ётгенди. Алай бла Россия Федерацияны башха спортчулары баралмагъан джерде ол эришиулеге къошулгъанды.
«Тутушургъа деб аллай узакъ, къыйын джолну баргъандан сора, мен хорламасам, боллукъ тюл эди. Не да этиб, хорламны келтирирге керек эдим. Ол сагъышла мени акъылымда, джюрегимде, сезимлеримде бегиб, кечем-кюнюм да аны юсюнден сагъыш эте эдим. Кавказчыла хар заманда да тириликлери бла, джигитликлери бла, гыртджылыкълары бла белгилидиле. Ол къан бла келген зат хайыр келтирмей къоймайды.
Тыш къралчы бир къауумланы бизни къралгъа тутхан кир иннетлерин билгенимде, ачыуум кюч къошуб, хорламны джолунда мени учундурду, къызындырды. Мен, КъЧР-ни байрагъын да тутуб, пьедесталны къаты бла бара, хорламдан башха затны юсюнден сагъыш этмей эдим. Меннге джан аурутханлагъа анама, юйдегиме, юретиучюм Алийланы Маратха,  чемпионатха къошулургъа болушхан Румынияны командасындан тенглериме, социал сетледе мени джакълаб тургъанлары ючюн, КъЧР-ни джаш тёлюсюне, башхалагъа да бек разыма», - дейди Марат.
Экинчи орунну Румынияны спортчусу алгъанды. Ючюнчю орунну Кувейт бла Испания юлешгендиле. Бу чемпионатха 70 къралдан келген 5000 адам къошулгъанды. Башында айтханымча, Россия Федерациядан джангыз Мурат барыб, спортну грепплинг тюрлюсюнден алтын медаль алыб къайтханды.
«Талай джылны мындан алда  джыгъышыб башлагъанымда, мен чемпионатны юсюнден сагъыш да этмей эдим. Ариу лагъымлагъа юрениб, аланы телефоннга алыб, сабийлериме, башхалагъа кёргюзтюучен эдим.
Дунияны кубогу ючюн Тюркде баргъан биринчи эришиулеге баргъан эдим. Андан экинчи орунну алыб къайтдым. Андан сора дунияны кубогун Белгородда баргъан эришиуледе  экинчи кере алдым.
Бизни джашла, къызла спорт бла гитчеликлеринден кюрешиб турургъа керекдиле. Къралны керти адамы болур ючюн, аны джашау джолунда тирилик, тёзюмлюк, учунмакълыкъ, игилик этерге тырмашыу орун алыб, алгъа элтирге керекди. Биз барыбыз да ол затлагъа тырмашсакъ, хар небиз да иги боллукъду», - дейди Ёзденланы Марат.
 
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}