Мындан алда Шимал Кавказ федерал округну биринчилигине аталыб, спортну «Грепплинг» бла «Грепплинг Ги» тюрлюлеринден Владикавказда бардырылгъан эришиуледе бизни спортчуларыбыз 8 медалгъа ие болгъандыла.

Аланы джыл санлары 12-ден  19-гъа дериди. «Болушлукъ да табыб, спортну бу тюрлюсюнде кюрешиб башлагъанлы бизни спортчуларыбызны усталыкълары иги танг ёсгенди. Бусагъатха дери бизни регион спортну бу тюрлюсюнден артха къалыучан эди. Энди бизни спортчуларыбыз Шимал Кавказ федерал округда юч кючлюню бири болгъандыла. Къысха заманны ичинде аллай джетишим бизни республикагъа игиге саналады. Биз, мындан ары да кюрешиб, эм онглу болургъа керекбиз», - дегенди ШКФО-да Грепплингден федерацияны тамадасы Рустам Кемрюгов.
Эки кюнню баргъан къыйын спорт эришиуледе кесини ауурлугъунда Батдыланы Азамат, биринчиге чыгъыб, алтын медаль бла саугъаланнганды.
Иги джетишимле кёргюзген спортчулагъа регионну атындан, хычаман, къыркъар айлада бардырыллыкъ Бютеуроссия эришиулеге барыргъа эркинлик берилгенди.
«Россияны биринчилиги ючюн боллукъ эришиулеге тюрлю-тюрлю этаплада хорлагъанла барлыкъдыла. Турнирде алтын медаль алгъан Батдыланы Азаматны барлыгъына сёз джокъду. Андан сора Къарачай-Черкесиядан Заур Асланов барлыкъды», - дегенди Р. Кемрюгов.
 
(Бизни корр.).

 
 
 
{jcomments}