Мындан алда Монополиягъа къаршчы федерал къуллукъну Къарачай-Черкесияда управлениесинде республикада регби спорт оюнну айнытыугъа аталгъан пресс-конференция болду. Журналистлени сорууларына ол управлениени тамадасы, кёб болмай «Спортивная федерация регби» деген джамагъат организациягъа президентликге сайланнган Уракчиев Амин эмда ол организацияны вице-президенти Дмитрий Ульянов джууаб бердиле.

Регби спортну федерациясын къолгъа алыб, бу спорт оюнну Къарачай-Черкесияда айнытыргъа кёллендирген ФАС-ны тамадасы Игорь Артемьев болгъаныны юсюнден хапар айтды А.Уракчиев. Игорь Артемьев кеси Россияда регбини Федерациясыны болушлукъчу советини председателиди. Амин Союнович айтыудан, аны чуруму къуру ол тюлдю, бизни республикада бютеу дунияда белгили бу спорт оюн бла кюреширге излегенле алайсыз да кёбдюле. Алагъа болушууну ол кесине борчха санайды. Ол джаны бла биринчи атламла этилгендиле, алай демек КъЧР-ни спорт министри Ёзденланы Рашид бла эмда «Нарт» спорт комплексни тамадасы Къоркъмазланы Алибек бла тюбешиб, спортбазаланы бирин регби оюннга хайырландыра турургъа келишгендиле. Аны бла къалмай, Уракчиев айтханнга кёре, тышындан республикагъа профессионал тренерни чакъырыб, анга айлыкъ тёлерге да мадар табылгъанды.

Джангы къуралгъан федерациягъа ачха къайдан табыллыгъын соргъандыла журналистле. «Бюджет ачханы юсюнден сёз бармайды, алай болургъа да мадары джокъду, - дегенди Уракчиев Амин. - Аны къайгъысын Россияда регбини Федерациясыны совети кёрлюкдю. Былай эте барыб, бизни республикада регби спортну айнытыуну нюзюрлю программасын да джарашдырыргъа боллукъбуз. Анга тюз адамла да болушурла деб ышанабыз».

Пресс-конференцияда федерацияны башчылыгъыны алдагъы планларыны юслеринден да хапар айтылгъанды.

«Бу спорт оюннга не къадар джаш адамны тартыргъа, алай бла аны сыйын, таб, футболдан эсе да ёрге чыгъарыргъа муратлыбыз. Кесигиз билгенден, спортну бу тюрлюсю бютеу дунияда кенг джайылыб барады», - дегенни айтханды Дмитрий Ульяновда.

Кертиси бла да, Къарачай-Черкесияда бу джаны бла перспектива барды, нек десенг, мында кюч-къарыу сыналгъан спорт оюнла дженгил халда орунлу болуб къалыучандыла. Регби уа аллай оюнланы бириди.

Россияда регби спортну Федерациясы 1992-чи джыл къуралгъанды, ол кеси да 1936-чы джыл къуралгъан «Союз регбистов СССР» деген организацияны ызындан келген затды. 1975-чи джыл регби спортну сюйгенлени Халкъла арасы федерациясыны (ФИРА) къурамына киргенди ол. 1990-чы джылдан бери уа аны члениди. Бюгюнлюкде Россияда регбиден тёрт джыйым команда барды: эркиши, тиширыу «регби-7» тюрлюсюнден да эки команда. Бу артда сагъынылгъан кеси да олимпиячы спорт оюннга саналады.

Россияда регби Федерацияны президенти Вячаслав Всеволодович Копьёв, болушлкъчу советини председатели, башында айтханыбызча, Монополиягъа къаршчы федерал къуллукъну тамадасы Игорь Юрьевич Артемьевди.

КъЧР-де регбини спорт федерациясы 2014-чю джыл къуралгъанды, кёб болмай анга ФАС-ны КъЧР-де управлениесини тамадасы Уракчиев Амин башчылыкъ этиб тебрегенди.

 

 

ЁЗДЕНЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}