Кюн сайын эки къолунг бла турникни аркъауундан (перекладина) тутуб, бир такъыйкъаны созулуб турсанг сыртынг тюзелликди эмда сыртынгы башха джунчутхан затлары (защемлениелери) бар эселе кетерикдиле.  

Кюн сайын джюрюген, олтургъан сагъатда адамны сырт омураулары бир кесек къысылгъан этедиле. Аны амалтын, омурауланы соза турмасанг, ала бир-бирине тие акъырын-акъырын ашалгъан этедиле - миллиметрни джюзден бирине. Ала ашалсала, ашалгъан джерден бери ингичге нерва чыгъады да, эки омурауну ортасында къалыб, эзилиб, аны ючюн ачыйды адамны бели. Аны амалтын турникде бир такъыйкъаны созулуб омурауларыгъызны «бошласагъыз», къаныгъызны джюрюгени игиленникди, нервагъа заран джетгени 15-20 кюнден кетерикди, 25-30 кюнден а сыртыгъыз тюзелликди.

Билек кючлерин кючлю этерге излегенле да турникни болушлугъу бла джетерикдиле муратларына. Биринчиси, турникде бир такъыйкъаны  созулгъан сагъатда чайкъалмагъыз – къолларыгъыз ашалыб, артда созулгъан къыйын тиерикди. Экинчиси, ахыр 10 секундну турникни аркъауундан къол бармакъларыгъыз бла тутуб созулургъа кюрешигиз – ол къолларыгъызны кючлю этерикди.

Турникде бир такъыйкъа созулгъан бла сингирлени кючлерин да ёсдюрюрге боллукъду. Къол тутушчуланы (армрестлерлени) кёбюсю сингирлерин кючлю этер ючюн спорт снарядланы болушлукълары бла упражнениеле этедиле эмда турникде созуладыла.

Алайды да кюн сайын 60 секундну турникде созулуу саулугъугъузгъа хайыр келтирген болмаса, заран  джетдирлик тюлдю.

 Семенланы Зарема джарашдыргъанды.

 

 
{jcomments}