КъЧР-де Росгвардияны управлениесини ОМОН къуллукъчусу Малсюйгенланы Рамазан, дзюдодан, «бел тутушдан» эмда самбодан Эресейни спортуну устасыды. Дзюдо тутушдан «Гран-при Тунис 2018» деген халкъла арасы турнирде кюмюш медалны алгъанды.

Аууз-герги (октябрь) айны 12-де уа, дзюдодан Эресейни чемпионатында экинчи оруннга чыкъгъанды. Аны экинчи кюнюнде Ставрополгъа келиб, Универсиаданы отуну эстафетасын бардырыугъа къошулгъан эди. Ставрополчу спортчула бла бирге кесини къарыуун сынагъанды. Ол Ставрополь шахарны Ленин атлы орамы бла 200 метрни къолунда факели бла чабханлай баргъанды. «Аллай уллу ишде Росгвардияны атындан оюнлагъа къошулуу меннге уллу сыйды, - дейди Рамазан хапар айта, - бир кере быллай эстафетагъа къошулгъан да этген эдим. Ол заманда мен Сочиде Къышхы Олимпиаданы отун элтген эдим.

«Шимал Кавказны курортлары» деген акционер бирлешлик ачыкълагъаннга кёре, «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» курортланы майданларында уллу магъанасы болгъан спорт комплекс ачаргъа мадар барды. Ол спортчуланы тюрлю-тюрлю спортдан эришиулеге хазырларгъа болушлукъ этерикди. Бюгюнлюкде ол тукъум ишни къалай этиллигин хар не джаны бла Эресей Федерацияны Спортуну министерствосу толу тинтиб, къарай турады.

Мындан алда Ульяновск шахарда «Россия – спортивная держава» атлы Халкъла арасы 7-чи форум бардырылгъан эди да, анда «АРХЫЗДА» 
башында сагъынылгъан комплексни юсюнден «КСК» АО-ну баш директору Тимижев Хасан «Здоровый спорт – здоровый бизнес» атлы пленар джыйылыуда толу хапар айтханды.

Кёб болмай Москвада «Сокольники» деген конгресс-кёрмюч аралыкъда «Эквирос - 2018» деб халкъла арасы уллу кёрмюч болгъанды.

Ол кёрмючде атланы не джаны бла да онглулукъларын ачыкълагъандыла. Бу уллу эришиуде «абсолютный чемпион» деген атха къарачай къанлы, Буракъ атлы аджир, ие болуб, кубокну алгъанды.

  2000-чи джыл Сидней шахарда баргъан Олимпиада оюнлада кюмюш медалгъа ие болгъан Байрамукъланы Ильясны джашы Ислам бусагъатда тутушханын къойгъанды.
 Ол Къазах Республиканы Парламентини депутатыды. Ата-анасы туугъан джерни – Кавказны - унутмайды. Къарачайда джууукъларындан, шохларындан хапарлы болгъанлай турады. Ислам бизни республикада къонакъда болгъан заманда «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут анга тюбеб талай соруу берген эди. Бюгюн ол ушакъны газетде басмалайбыз.
 - Ислам, къайда туугъанса, эркин тутуш бла къачан кюрешиб башлагъан эдинг?
- Мен 1971-чи джыл Къазах ССР-ни Джамбул областыны Луговское элинде туугъанма. Сабий джылларымда, хоншу джашчыкъла бла бирге ийнеклерибизни кютген заманымда, кенг талада тюрлю-тюрлю оюнланы ойнагъан бла къалмай, тутушхан да этиучен эдик. Тутушха асыры къызгъандан, кесибизни джыкъдырмазгъа излеб, тюрлю-тюрлю хыйлалыкълагъа барыб, ахыры тюйюш бла бошала эди. Арадан бир кесек заман озса, тюйюш-зат болмагъанча, джарашыб къала эдик.

 Джаш тёлюню саулукълу, ариу халили этиб ёсдюрюуде спортну уллу магъанасы болгъаны кёбден бери белгилиди.
 Алай а, бизни республикада бу арт джыллагъа дери, ол иш тыйыншлы дараджада этилмегенди. Эндиледе спорт комплексле, стадионла ишлениб, школлада да залланы джарашдырыб башлагъанлы, сабийле орамда кимге тюбедиле, не болдула деб, уллула алгъынча къайгъы этиб тургъан аз болгъанды, джаш тёлюге да бош заманын хайырлы ашырырча, чыныгъырча, тюрлю-тюрлю эришиулеге къошулурча таблыкъ барды. Бу айтылгъаннга Уруп районда баджарылгъан ишле да шагъатдыла. Ала Преградна станседе спорт аралыкъны тамалында этиледиле. Аны тамадасы Сергей Владимирович Исупов бла ушагъыбызны сизге теджейбиз. 

- Биз айланнган, джюрюген джерлерибизде былай ариу ишленнген, таб джарашхан спорт аралыкъны кёрмегенбиз. Кесине да 800-ден артыкъ сабий джюрюгенин билебиз. Аллай мекямны тутхан, аллай бир адамны юйюрсюндюрген къыйын ишди. Аны тындырыр ючюн окъуу да, билим да, усталыкъ да керекди. Алайды да, эм алгъа кесинги юсюнгден къысха хапар айтсанг эди.