Мындан алда Шимал Кавказ федерал округну биринчилигине аталыб, спортну «Грепплинг» бла «Грепплинг Ги» тюрлюлеринден Владикавказда бардырылгъан эришиуледе бизни спортчуларыбыз 8 медалгъа ие болгъандыла.

Аланы джыл санлары 12-ден  19-гъа дериди. «Болушлукъ да табыб, спортну бу тюрлюсюнде кюрешиб башлагъанлы бизни спортчуларыбызны усталыкълары иги танг ёсгенди. Бусагъатха дери бизни регион спортну бу тюрлюсюнден артха къалыучан эди. Энди бизни спортчуларыбыз Шимал Кавказ федерал округда юч кючлюню бири болгъандыла. Къысха заманны ичинде аллай джетишим бизни республикагъа игиге саналады. Биз, мындан ары да кюрешиб, эм онглу болургъа керекбиз», - дегенди ШКФО-да Грепплингден федерацияны тамадасы Рустам Кемрюгов.

 Ёзденланы Маратны аты бизни республикада, бютеу Россияда, тыш къраллада да белгилиди. Ол Къарачай-Черкесияда Джиу-джитсу федерацияны президентиди. Озгъан джыл Тюркде грепплингден бардырылгъан къралла арасы спорт эришиулеге къошулуб, 1-чи, Астраханда грепплинг бла миксфайтдан бардырылгъан Эресейни кубогуну чемпионатында да 1-чи орунну алыб, халкъыбызгъа, бютеу республикабызгъа уллу сый келтиргенди. Андан сора Россияны джыйым командасында болуб, Сербияда бардырылгъан дунияны чемпионатында 1-чи орунну алыб, Эресейни атын да махтау бла айтдыргъанды.
Мындан алда республикабызгъа къууанч хапар келгенди. Португалияда аскер искусстволаны не тюрлюсю да бардырылгъан 8-чи къралла арасы чемпионатында Россиядан джангыз кеси болуб, Марат грепплингден дунияны чемпиону болуб къайтханды.

 Джамагъатны джашауун иги этерге джораланыб къуралгъан Къарачай-Черкесияны къайсы бир санагъаты да  бюгюнлюкде тыйыншлы джетишимлеге джетиб ишлейди. КъЧР-ни Физкультура бла спорт министерствосу да адамланы саулукъларын иги этер джанындан, къолундан келгенни аямай кюрешеди. Бу санагъатны министри Ёзденланы Юсуфну джашы Рашидди.
«Арт джыллада 60 спорт объект ишлениб хайырланыугъа берилгенди. Аланы ичинде: 6 футбол тюз, 3 бассейн (2-си ачыкъ), саулукъ сакълагъан 10 комплекс, «Газпром-детям» деген программада республиканы районларында, сабийле не тюрлю оюнну да ойнарча 10 площадка, «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020-го года» деген федерал программаны тамалында кёб функциялы 6 спорт площадка (алада гандбол, волейбол, къол тоб, баскетбол башха спорт оюнла ойнаргъа болады) бардыла. Аланы асламысы элледедиле.

Мындан алда Къарачай-Черкес Республикада «Лыжня России» деген Бютеуроссия лыжа эришиуле болдула. Аны Доммай посёлокну джеринде Къарачай-Черкесияны Физкультура бла спортдан министерствосу бардыргъанды.

Лыжалада учуб эришиуде къуру Къарачай-Черкес Республиканы адамлары болуб къалмай, Ставрополдан, Къабарты-Малкъардан, Волгограддан, Краснодар крайдан келиб солугъанла, къонакъла да болгъандыла. Ол эришиулеге бютеулей да 200 адам къошулгъанды.
Ала Орус талада 5, 10 километр узакълыкъгъа баргъандыла. Беш километр узакълыкъда 18 джылгъа дери джашла бла къызла эришгендиле. Он километр узакълыкъгъа 19 джылгъыла, андан тамадала да къошулгъандыла. Лыжала бла 500 метр узакълыкъгъа да баргъандыла.
Эришгенлени арасында 6 джылы толгъан джашчыкъ да болгъанды. Ол Краснодар крайдан келгенди. Эм тамада уа 71 джылы толгъан Ставрополчу болгъанды.

 
Ол таулыжачыланы, сноубордистлени эмда къыш солургъа сюйгенлени баш байрамларыды. Ол лыжа спортну къралла арасы федерациясыны башчылыгъы бла 2012-чи джылдан бери барады.
Байрамны баш мураты, спортну къышхы тюрлюсюне адамланы эс ийиулерин ёсдюрюб, джаш адамла бла сабийлени спортха тартыргъады.
Къарны кюнюнде кёб тюрлю спорт оюн болду. Мастер-классла, хороводла, тепсеуле, конкурсла, башха затла адамланы джюреклерин къууандыра эдиле. Кавказ эстраданы джулдузлары да уллу концерт бердиле.
Байрамда бютеулей да 300 адам бар эди. Аны КъЧР-ни Физкультура бла спорт министерствосу бла Къарачай шахар округну администрациясы къурагъан эдиле.
 
АЛИЙЛАНЫ Асият,
Первомай орта школну устазы.