Джангы джылны байрамларында уллу къралыбызны курортларында 1,3 миллион турист болгъанды. Озгъан джыл бла тенглешдирсек, ол кёргюзюм 16,7 процентге ёсгенди. Аны юсюнден Россияны Президенти Владимир Путин Россия Федерацияны Правительствосуну членлери бла бардыргъан кенгешинде да айтханды.
Ростуризм билдиргенден, Джангы джылгъы байрамлада Сочини тау лыжа курортлары биринчи оруннга чыкъгъандыла. Ары солургъа 358 минг турист баргъанды. Ол сан озгъан джылдан 25 процентге кёбдю. Бизни республикабызны тау лыжа курортларында да 120 минг къонакъ солугъанды. Адамла бери озгъан джылдан эсе 50 процентге кёб келгендиле.

 Бу кюнледе конёкла бла чабхан спортну олимпия чемпионкасы, спринтден Россияны 5 кере чемпиону,  Россия Федерацияны Кърал Думасыны депутаты, Россия Федерацияны Федерация Советини члени, Светлана Журова, Джангы джылны аллы бла, юйдегиси бла келиб, «Архыз» курортда туугъан кюнюн белгилегенди.
«Архызны бек иги инфраструктурасы барды. Мында лыжала бла учхандан сора да адам, таза хауаны солуб, джашлыкъгъа учунады. Джюреги ариулукъгъа, сейирликге ачылады. Архыз меннге артыкъ да бек багъалыды. Не ючюн десенг,  мен «О курортах Северного Кавказа» деген законопроектни авторума. Ол джашауда къалай орун алгъанын кёзюм бла кёрюрге сюе эдим. Мени хар зат аламат къуралгъаны къууандырады. Къууанч тыбырлы болгъан адамла лыжалада сюйюб учадыла. Къонакъ юйле ишленнгендиле. Ала мындан ары ёсюб барырларына мен толу ышанама. Адамла бери сюйюб келедиле.
Архыз юйдегини курортуду. Былайда сабийлери бла кёб юйдеги солуйду. Сабийле лыжалада учаргъа юренирча, таб солурча мадарла къуралгъандыла. Аны тышында Архызда «А-ля детские сады» ишлейди. Атала, анала гитче сабийлерин бир-эки сагъатха анда къоюб кетерге боладыла. Ол зат а былайы Европа, дуния дараджагъа чыкъгъанын кёргюзеди.

 Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы спортчулары боксдан джаш адамланы араларында болгъан  Бютеуроссия эришиуледе эки саугъа алгъандыла.
Эришиуле СССР-ни махтаулу юретиучюсю Б.Н. Грековну сыйына аталыб бардырылгъандыла. Алай бла ала Россияны джыйым командасыны къурамына киргендиле. Ол эришиуледе саугъалы орунланы Родион Хабеков 2-чи орунну, Арсен Шехмурзов 3-чю орунну алгъандыла. Уллу спорт эришиулеге, адетдеча, къралны онглу боксёр командалары джыйылгъандыла. 150 спортчу къарыуларын, кючлерин аямайын кюрешгендиле.
Эришиулеге Россияны боксёрлары да къошулгъандыла. Аланы арасында Тюмень областны боксуну федерациясыны президенти, дунияны талай кере чемпиону, профессионал Евгений Макаренко, СССР-ни 6 кере чемпиону Борис Лагутин, СССР-ни махтаулу юретиучюсю Владимир Черня, Россияны махтаулу юретиучюсю, Россияны джаш тёлюсюню джыйым командасыны баш юретиучюсю Николай Павлов, россиячы боксну ветеранлары болгъандыла.

Ёзденланы Марат КъЧР-де Джиу-джитсу федерацияны президентиди. Быйыл Турцияда грепплингден бардырылгъан къралла арасы спорт эришиуледе 2-чи, грепплинг бла миксфайтдан Астраханда бардырылгъан Россияны кубогуну чемпионатында биринчи орунну алыб, республикабызгъа уллу сый келтирген эди. Бу кюнледе джангы къууанч хапар келгенди. Марат Россияны джыйым командасында болуб, Сербияда бардырылгъан дунияны чемпионатында 1-чи орунну алыб къайтханды.
Ёзденланы Марат, Алийланы Марат, Батдыланы Халис, Россияны джыйым командасында болуб (бютеулей да 25 адам), Сербиягъа дунияны кубогу ючюн баргъан эришиулеге къошулгъандыла. Ол спорт эришиулени юч сюдю бардыргъанды да аланы бири, къралла арасы класслы сюдю, Батдыланы Халис болгъанды. Батды улу «Авангард» клубну директору, спортну миксфайт тюрлюсюню Къарачай-Черкесияда вице-президентиди. Алийланы Марат да ол федерацияда вице-президентди.
Санкт-Петербургда команда джыйылыб джарашхандан сора Белгородха барадыла. Анда эришиуле юч кюнню болгъандыла. Алайгъа кёб къралдан кючлюле келгенлери хакъды. Марат грепплингден терен хапарлары болгъан, кеслерине базгъан кючлю гёджебле бла талай кере джыгъышады, рингде, джумдурукъ тюйюшде, тёрт кере тюйюшеди.
Аслан кёллю таулу джаш финалда хорларгъа керекме деб, тангнга  джукъусун бёле чыгъады. Эртденбла 8 сагъатдан башлаб 3 сагъатха дери, ашагъан да этмегенлей спорт залда кесин къыздырыб кюрешеди, муратына да джетеди. Финалда менме деген гёджебни, 130 килограмм ауурлугъу болгъан, 25 джыл толгъан ливанлыны, хорлаб эмда джумдурукъ тюйюшде бир минутну ичинде, 105 килограмм ауурлукъда, андан ёргеде да, спортну эки тюрлюсюнден да биринчиге чыгъыб, дунияны кубогун алады.
Беш минут джыгъышыб, бир минут солуб, экинчи беш минут джыгъышыб, бир минут солуб, ючюнчю беш минутда къарыуу тауусулуб, санлары тутмай башлайдыла. Къояйым энди, хорламны анга берейим деб, сагъыш эте тургъанлай, джурту, халкъы, сабийлери эсине тюшюб, залда Къазахстандан, Тюркден, Ливиядан, Ирандан башха джерледен келген командала да, Марат! Марат! Марат! деб къычырыб тургъанлары да эсин джыйдырыб, болгъан кючюн джыйыб, рингде ол гёджебни кёлтюрюб, алыб, тюз сыртындан салады. Залдагъыла бютеулей ёрге туруб, харс уруб аны алгъышлаб къычыргъандыла. Къарачай гёджеб Россия Федерацияны байрагъын къолуна алыб, алайда деуча сюелгенди.
Алийланы Марат 71 килограмм ауурлукъда джыгъышханды, тюйюшгенди.
Ол экинчи орунну алгъанды. Эришиулени баш сюдюсю сербли болгъанды. Марат бла джыгъышыргъа ол да чыкъгъанды. Бизни джердешибиз аны бек ариу джыкъгъанды.
Ол кючлю спорт эришиуледе хорлаб, Ёзденланы Марат эки биринчи, Алийланы Марат да эки экинчи орунну алыб къайтхандыла.
Ёзденланы Марат джаш адамланы спорт бла кюреширге чакъырады. «Лирика» дегенча адамны саулугъун къурутхан затладан тыйылыб, бошбоюнлукъну къоюб, диннге, билимге, спортха айланса, джаш тёлю саулукълу, насыблы боллугъу хакъды. Чемпионубуз ол оюмну айта,  халкъыбызгъа хар заманда къууанч, мамыр джашау теджейди.
Маратча джашларыбызны эсгергенлей, аланы белгилегенлей турургъа тыйыншлыды. Ол заманда джаш адамладан джангы чемпионла чыгъарла, деб да ышанабыз.
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
    

Быйыл октябрны 6-дан 8-не дери кюнледе КъЧКъУ-ну физкультура, спорт бла туризм факультети къуралгъанлы 50 джыл толгъанын белгилеу болду.
Ол къууанчха университетни устазлары бла студентлеринден сора да, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты Акъбайланы Ренат, республиканы шахарлары бла районларындан, хоншу регионладан да къонакъла келиб къошулгъан эдиле. Аланы асламысы педагогика илмуланы докторлары бла кандидатлары, кёб джылланы узагъына махтаулу ишлеб тургъан, уллу иш сынамлы педагогла эдиле. Аладан сора да, ал джыллада бу факультетде окъуб кетген, спортда махтаулу болгъан адамла да - къралыбызны эмда дунияны талай кере чемпионлары, спортчула эмда махтаулу тренерле - келген эдиле.
     Факультетни 50-джыллыгъына аталгъан къууанч джыйылыу университетни акт залында болду. Университетни ректору Ёзденланы Аубекирни джашы Таусолтан къууанчны ачыб, алайгъа джыйылгъан джамагъатны алгъышлады. Сора, сёзню факультетни деканына, Джаубаланы Ахметни джашы Юрусланнга, берди.