Сентябрны 3-де Терезе элни «Ёзденланы Башы» сыртда Къурман байрамгъа аталыб чарсла болдула. Башхача айтсакъ, Терезе эл бла Первомайский элни арасында бардырылдыла ала. Ат чабдырыулагъа къараргъа деб, кёб адам келген эди. Аланы арасында башха элледен, районладан келген къонакъла да кёб эдиле. Эришиуле кёб заман аллыгъын ангылаб, алагъа къараргъа келген адамлагъа не таблыкъла да къуралгъан эдиле. Уллу, сабий да ач болмадыла. Ала алайына ауузланыб турдула.

 Россияны баш окъуу заведениелерини студент бирлешликлеринден 100-ден аслам адам къошулгъанды «Махар-2017» деген экологиягъа аталгъан джаш тёлю форумгъа. Ол форум августну 22-ден 28-не дери кюнледе болгъанды.
Джыл сайын аныча форумла бардырыу джаш адамлада адет болуб бошагъанды. Быйыл а ол ашхы иш Россияда экология болумну, Къарачай-Черкес Республикада да саулукъ сакълау халны игилендириуге аталыб У.Дж. Алий улуну атын джюрютген КъЧКъУ-ну студент бирлешликлерини интеграция айныууну программасыны ичинде баргъанды.

 Къарачай-Черкес Республика къуралгъанлы быйыл 25 джыл толады. Ол ашхы юбилейни республиканы джамагъаты къууанч халда белгилерикди. Бизни джуртубуз сейирлик тауладан, чокъуракъ суулу ёзенледен, мийик гюллю ауушладан къуралгъанды. Аны табигъатыны ариулугъу, джашагъан халкъларыны ашхылыкълары, игиликлери, аланы адетлери, намыслары, мийик культуралары, урунууну сюйгенлери, къарнаш шохлукъгъа кертиликлери дуниягъа белгилидиле.
Бурунладан бери да халкъыбызны онглу адамлары, джулдузлача, джарыта, джылыта келгендиле.

Джер юсюню джамагъаты спортну кёб тюрлюсю бла кюрешиб, санларын чыныкъдыра, кюч-къарыу ала джашайды. Адамланы бир къаууму къарыулу, саулукълу болур ючюн этеди алай. Бирси къаууму да саулукъ излей, докторла буюргъан джорукъда кюрешеди спорт бла (физкультура халда). Алай а спортну хар тюрлюсю да бирча иги боламыды да адамлагъа. Аланы ичинде айырылыб, керти да саулукъгъа хайырлы тюрлюлери да бардыла. Сууда джюзюу, аякъ машинада айланыу, аэробика эмда теннис дегенча спорт оюнла адамлагъа бек джарагъан, саулукъну къайтарыргъа, бегитирге амалсыз керекли къауумну тизиминдедиле, - деб джазылады British of Sports Medicine деген газетде басмаланнган статьяда. «Биз бардыргъан сынау ишледен белгили болгъандан, сиз къаллай бир заманны неда ненча кере спорт бла кюрешгенигизден эсе, къаллай тюрлюсюн сайлаб кюрешгенигизге кёре боллукъду аны хайыры, - деб келеди кёлюбюзге. - Коллегаларыбызны быллай оюмлары, сынау ишлери кёргюзгенден, спортну адамла кюрешген къайсы бир тюрлюсю да, хар кимни саулугъуна бирер тюрлю джарайды», - дейди Австралияны Сидней шахарында университетни къуллукъчусу Эммануэль Стаматакис.

Къарачай халкъны сюргюнден джуртуна къайтханыны 60-джыллыгъына аталыб Пятигорскеде ат чабышыула болгъандыла. Къарачай-Черкесиядан жокей Гусейинланы Тимур анда баш ёчню алгъанды.
Бу уллу эришиулеге Шимал Кавказны регионларыны келечилери кеслерини атлары бла къошулгъандыла. Къарачай-Черкесияда туугъан тогъуз ючджыллыкъ таза къанлы ат да болгъанды аланы тизгинлеринде. 2000 метрге чарсха бардырыуда «Самурай Экинчи» деген аты бла сынамлы жокей, Тимур, алгъа чыгъыб, джердешлерин къууандыргъанды.