Бу кюнледе джиу-джитсу тутушдан бютеудуния эришиу  бошалды. Анга Къарачай-Черкесиядан тюрлю-тюрлю ауурлукъладан юч гёджеб къошулгъан эди. Аланы бири, Отарланы Азамат, алтын медалгъа, Гочияланы Халид бла Александр Попандопуло да джез медаллагъа тыйыншлы болгъандыла.
- Быллай бютеудуния эришиулеге къошулгъан къайсы спортчугъа да уллу сыйды. Мен 95 килограмм ауурлукълары болгъанла бла тутушдум. Аланы хорлаб биринчи орунну алгъаныма къууаныб къайтдым, - дегенди джиу-джитсудан дунияны эмда Эресейни чемпиону, эркин тутушдан эмда дзюдодан спортну устасы Отарланы Азамат.
Бу чемпионатха быйыл хычаман (май) айда Эресейни биринчилиги ючюн баргъан эришиуледе алгъа чыкъгъанла къошулгъандыла. Отарланы Азамат анда да алтын медаль алыб къайтхан эди.
(БИЗНИ КОРР.).
Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Зеленчук районунда Халкъла арасы Олимпия кюннге аталыб эришиуле болгъандыла. Ары республиканы шахарлары бла эллеринден 200 адам баргъандыла.
«Зеленчук станседе, Бютеуэресей Олимпия кюнню белгилеуге аталыб, быллай уллу байрам биринчи кере болады. Бу байрам къуру спортчуланыкъы болуб къалмай, саулукълу джашауну сюйгенлени барыныкъыдады. Алгъы бурун джаш спортчула къонакъланы алларында кеслерини фахмуларын  кёргюздюле. Районну арбаз командаларыны арасында мини-футболдан эришиуле болдула», - деди Къарачай-Черкесияны физкультура бла спортдан эмда туризмден бёлюмюню  тамадасы Юлия Сюргина.
Къарачай-Черкесияны футболдан биринчилиги ючюн баргъан эришиулени экинчи туру болгъанды. Спортчула анда да, кеслерини билимлерин, фахмуларын, тириликлерин танытхандыла.
Спорт байрамны тамалында, «Бизон» деген клубну площадкасында ауур атлетикадан эмда «Олимпийская миля» деб 1000 метр узакълыкъгъа чабыуда  сюйген адам къарыуун танытырча мадар къуралгъанды.
Юлия Сюргина айтхандан, алайда болгъан спортчула бла къонакъла барысы да Эресейни Олимпия джыйымыны кийим кереклери ючюн да ойнагъандыла.
Байрамда Къарачай-Черкесияны белгили артистлери джыйылгъанлагъа кеслерини тепсеу, вокал номерлерин кёргюзгендиле.
 
(Бизни корр.). 

Эресейни Кюнюне аталыб республикан ипподромда спорт эришиуле болдула. Баш ёч Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни ёчю эди.

Республиканы Башчысы Темрез улуну атындан чаришге келгенлени, чакъырылгъан къонакъланы КъЧР-ни Правительствосуну Председателини борчларын толтургъан Байчораланы Эльдар джылы алгъышлады.

«Бюгюн Эресейни Кюнюнде, биз адетдеча, ат спорт эришиуле бардырыб,  аланы, экономиканы, окъууну, эл мюлкню, социал сфера  бла спортну ёсюмюне, регионда джамагъат-политика болум бирча рахат болуб туруруна юлюш къошханлагъа, бизге, джууукъларыбызгъа саулукъ къайтаргъанлагъа, тамблагъы кюнюбюзге ышаныу келтиргенлеге, джашауубузда къыйын болумда болушлукъ табдыргъанлагъа атайбыз. Къралын, республикасын ким сюе эсе, аны кючлю болуруна къайгъыра эсе алагъа эмда Уллу Ата джурт къазауатны ветеранларына джоралайбыз», - деди джыйылгъанланы алгъышлай Байчораланы Эльдар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къазанны «Ак Барс» деген тутуш къаласыны базасында тхэквондодан Эресейни биринчилиги ючюн эришиуле болгъандыла. Ары, кеслерини регионларында хорламлы болуб, 700-ден артыкъ онглу спортчу баргъанды. Спортчула къралны 50 регионундан джыйылгъандыла.

Ол эришиуледе, Эресей гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини ОМОН-уну къуллукъчусу, полицияны кичи сержанты Боташланы Шамил, 100 килограмм ауурлукъда кёблени хорлаб, джез медаль алыб къайтханды.

 Мындан алда «Шимал Кавказны курортлары» АО-ну башламчылыгъы бла Къарачай-Черкес Республиканы Романтик посёлогунда биринчи кере «АрхызФанФест» деген ат бла фестиваль ётгенди.

Фестивалгъа Ставрополдан, Бештаудан, Невинномысскеден, Армавирден, Владикавказдан, Москвадан, Санкт-Петербургдан эмда уллу къралыбызны башха джерлеринден келген 60 спортчу къошулгъандыла.

«Окунись в весну» деген фестивалны чегинде къызла бла джашлагъа кеслерини энчиликлерин танытхан кийимле кийиб, лыжала бла, сноубордла бла профессионал тау чана джолда къызыу, ариу учууну кёргюзюрге эмда трамплинден чынгаргъа борч салыннганды. Андан сора да ала тау чана джолну чегинде орналгъан кёлню юсю бла юслерин джибитмей ётерге керек болгъандыла. Бу эришиулеге адамланы кеслери энчи неда бёлекле къураб къошулургъа эркинликлери болгъанды.