Къарачай-Черкесияны 25-джыллыгъына аталыб ётген солуу кюнледе джюзюуден «Весёлые старты» деген эришиуле болгъандыла.
Алагъа къараргъа «Джашил айрымканда» «Юность» бассейннге кёб адам джыйылгъан эди. Эришиулени къууанч халда ача, КъЧР-ни физкультура бла спорт министрини заместители Тенц Дмитрий джаш спортчулагъа уллу хорламла теджегенди.

Миллетибизде бурун заманлада, артхаракълада да уллу кючлери бла атларын айтдырыб тургъанла кёб болгъандыла. Аланы бирлери, миниб айланнган атларын кёлтюрюб, узакъ элталгъандыла. Экинчилери, балчыкъгъа батхан ёгюз арбаланы тебериб, тартыб чыгъаргъандыла. Ючюнчюлери, тырнаугъа джегилиб, бачхаларына кеслери тырнау тартхандыла.

Аллай джигит таулуланы бири Лийланы Ибрагимни джашы Хаджи-Бекгарны пелиуан кючю болгъанды. Уллу эришиуледе, кючлю сермешледе кючюн танытханлай тургъанды. Ол 1925-чи джыл Къарачайны эски эллерини биринде, Къарт-Джуртда, Ибрагимни урунууну сюйген юйдегисинде туугъанды. Гитче заманында огъуна ол, кючю бла байламлы тюрлю-тюрлю оюнла кёргюзе, адамланы сейирсиндиргенди. Тюзлюк тутхан адам кёчгюнчюлюкню заманында ахлуларын джакълагъанды, бир къарачайлыгъа да тик къаратмагъанды. Кеси ауур адам болса да, чабыб тебреселе, таугъа чыгъыб башласала да, аны ызындан бек аз адам джеталгъанды. Огъурлу, рахат джаш къолундан келгенича, башхалагъа болушханлай тургъанды. Азиядан къайтхандан сора Къарачай шахарда заводда сют ташыучу машинаны джюрютгенди. Эки сабийни ёсдюргенди. Къызы Къарачай шахарда сабий врачды. Джашы Джатдай Къарачай районну администрациясыны къурау бёлюмюню тамадасы болуб ишлеб тургъанды. Бусагъатда тыйыншлы солуудады.

 

 

Россия Федерацияны Спорт министерствосуну рейтингине кёре, 2016-чы джыл ГТО комплексни толтуруу бла КъЧР Шимал Кавказны субъектлерини арасында баш оруннга чыкъгъанды. Россия Федерацияны регионларыны ичинде да Къарачай-Черкесия 24-чю орундады.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни оноуу бла Черкесскеде Нарт стадионда уллу реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Стадионну ичи, тышы тюрленникдиле – ол ариу, таб эмда заманны излемине кёре джангыртыллыкъды. Аны бир кесеги джабыкъ боллукъду, 10 минг адам сыйыннган трибунасы тыйыншлысыча джарашдырыллыкъды.

Мындан алда Гитче Къарачай районда «Медовые водопады» турист базаны баш директору Боташланы Бекмырзаны джашы Мусса Россия Федерацияны Джигити, кърал къуллукъчу, аскерни генералы Виктор Германович Казанцевни сыйына атаб ат чабдырыуланы къурагъан эди. Ат чабдырыуланы сюйгенледен иги кесек джамагъат джыйылгъан эди. Чынг алгъа ветеринар врачла чабарыкъ атланы саулукъларын тинтиб чыкъдыла. Къабарты-Малкъардан, Адыгеядан, Шимал Тегейден, Ростов областдан, Ставрополь, Краснодар крайладан, бизни республикадан келген атчыла, атларына миниб парадха къошулдула. Андан сора ат чабдырыугъа эртдеден бери къошулуб келген, 2017-чи джыл ат чабдырыулада Россияны ёчюн алгъан, тамада сюдю Гекиев Руслан Тазретович, сёз алыб, эришиуге къошулгъан атла къайсы дистанциялагъа чабарыкъларыны юсюнден толу хапар айтды.