Мындан алда Гитче Къарачай районда «Медовые водопады» турист базаны баш директору Боташланы Бекмырзаны джашы Мусса Россия Федерацияны Джигити, кърал къуллукъчу, аскерни генералы Виктор Германович Казанцевни сыйына атаб ат чабдырыуланы къурагъан эди. Ат чабдырыуланы сюйгенледен иги кесек джамагъат джыйылгъан эди. Чынг алгъа ветеринар врачла чабарыкъ атланы саулукъларын тинтиб чыкъдыла. Къабарты-Малкъардан, Адыгеядан, Шимал Тегейден, Ростов областдан, Ставрополь, Краснодар крайладан, бизни республикадан келген атчыла, атларына миниб парадха къошулдула. Андан сора ат чабдырыугъа эртдеден бери къошулуб келген, 2017-чи джыл ат чабдырыулада Россияны ёчюн алгъан, тамада сюдю Гекиев Руслан Тазретович, сёз алыб, эришиуге къошулгъан атла къайсы дистанциялагъа чабарыкъларыны юсюнден толу хапар айтды.

Бизни халкъны ичинде спортну юсю бла уллу джетишимлеге ие болгъанла аз тюлдюле. Айхай да, аллай джашла бла ёхтемленирге эркинлигибиз да барды. Аланы бири Гаталаны Динисламды. Ол Алийланы Умар атлы Къарачай-Черкес кърал университетни физика-математика факультетини 4-чю курсун тауусханды. Кёб болмай ол, аны тренери Алхазланы Алихан, Алиханны джашы Ратмир Москвада пауэрлифтингден халкъла арасы чемпионатха къошулгъандыла. Пауэрлифтинг ингилиз сёздю – кюч-къарыу деген магъананы тутады. Спортну бу тюрлюсю бла кюрешген адамла, ауур затланы кёлтюрюб, кеслерини къарыуларын-кючлерин сынайдыла. Сёз ючюн, эришиуледе ала юч тюрлю упражнение тындырыргъа керек боладыла: штанганы сыртларына кёлтюрюб тургъанлай чёгелейдиле, сыртларындан джатыб тургъанлай штанганы кёлтюредиле, штанганы тартадыла. Бу юч затны юсю бла спортчуну усталыгъына багъа бериледи.

Июнну 26-да Ораза айны бошалгъаны бла байламлы Къарачай-Черкесияны республикан ипподромунда уллу ат чабдырыула болдула. Ол къууанч байрам республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни болушлугъу бла къуралгъан эди. Алайда республиканы джамагъаты, тышындан келген адамла да бар эдиле. Ала бары да, къууанчха бёлениб, чаришни сакълайдыла. Ат чабдырыугъа, Къарачай-Черкесияны эмда Россия Федерацияны джеринде туугъан таза къанлы 60-дан аслам чабыучу ат къошулду.

 Бостанланы Борисни джашы Аслан Черкесскеде республикан «Олимпик» сабий-джаш тёлю спорт школну директоруду. Дзюдодан Россияны спортуну устасыды, махтаулу тренериди. «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут, Бостан улугъа тюбеб, сабий-джаш тёлю спорт школну юсюнден хапар айтдыргъанды.

- Мен башчылыкъ этген «Олимпик» сабий-джаш тёлю спорт школгъа «единоборствону школу» да дейдиле. Спортну къайсы тюрлюлери киредиле анга? Дзюдо бла самбо. Экисини да бир-бирине ушагъан джерлери бардыла.

Мындан алда Монополиягъа къаршчы федерал къуллукъну Къарачай-Черкесияда управлениесинде республикада регби спорт оюнну айнытыугъа аталгъан пресс-конференция болду. Журналистлени сорууларына ол управлениени тамадасы, кёб болмай «Спортивная федерация регби» деген джамагъат организациягъа президентликге сайланнган Уракчиев Амин эмда ол организацияны вице-президенти Дмитрий Ульянов джууаб бердиле.