Арт заманда эслеб къарасагъыз, бурунча, къартла къой эсенг джаш адамла да кийиб башлагъандыла бухар бёрклени.
 Озгъан ёмюрню ал сюреминде да, халкъыбызны Азиягъа кёчюрген заманлада да уллайгъан эркишилерибиз тюшген суратлагъа къарасакъ, ата- бабаларыбызны башларында бухар бёрклери болгъанларын кёребиз.

Мени кёб танышларым киедиле бухар бёркле. Бир иги нёгерим Чотчаланы Исмаил бир кюн келди да, ол эски суратланы кёрюб кетиб, бир талай кюнден башында бухар бёркю бла келди.
- Бу мени атамдан къалгъан, ариу сакъланнган бухар бёркдю, – деди.
Кавказны миллетлеринде кёбдюле бухар бёрклени кийгенле. Кавказлыладан сора да  Орта Азияда болсун, Турцияда болсун муслиман миллетледе кёб джерледе киедиле.
Кюнлени биринде, меннге къонакъгъа келген тенглерими ичинде, сёзден сёз чыгъа кетиб, бухар бёркню къайдан чыкъгъаныны юсюнден да хапарлашдыла. Хар бири билгенин, эшитгенин айта эди. Джашланы бири: «Бухарагъа баргъанла келтиргендиле бери», –  деди. Дагъыда бир тенгим: «Темирлан келтиргенди», –  деди.
Биз хапар айта тургъанлай, кёб затдан хапары болгъан мени уллу къарнашым Ислам кирди. Бир кесекни тынгылаб туруб: «Мен кесим окъугъан хапарны айтайым. Бухар бёркню чыкъгъаны алай болгъанды. Мухаммат файгъамбарны (гъ. с.) заманында, хаджиликге келген адамланы ичинде бир джарлыны чурукъсуз келгенин кёрюб, файгъамбар кесине чакъырыб, аякъларынга чабыр эт, деб эки бухар теричик бергенди. Ол джарлы ызына къайтханында: «Мен Мухаммат файгъамбарны (гъ. с.) бергенин аягъыма кияллыкъ тюлме», –  деб, башына бёрк этиб кийгенди. Ма андан чыкъгъанды бухар бёрк кийген адет», – деб, Ислам  хапарын бошады.
Ислам кетгенден сора олтургъанла барыбыз да керти да алай болур деб, ол оюмда тохтадыкъ.
ИЖАЛАНЫ Умар.
 
{jcomments}