Джангы джылны аллы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Черкесскени Джарыкълыкъ юйюнде, бир къауум адамгъа искусствода, литературада, окъууда, культурада, саулукъ сакълауда, спортда, кърал, муниципал къуллукълада, экономикада кёргюзген мийик джетишимлери ючюн кърал саугъала бергенди.

Ол къууанч джыйылыуну ача, республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, джамагъат бла джылы саламлашыб, Джангы джыл бла алгъышлагъанды.
«Бюгюн былайгъа джыйылгъанлагъа мен джюрек толу разылыгъымы билдиреме. Сиз бизни республикада эм сыйлы, эм махтаулу адамланы тизимин къурайсыз.

 Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид мындан алда Россияны Президенти Владимир Путин Кремлде бардыргъан Кърал Советни кенгешине къошулгъанды.
Анда къралны башчысы властны федерал эмда регионал органларыны тамадаларыны алларында регионлада инвестицион халны игилендириу джаны бла джангы борчла салгъанды. Бизнесни бардырыугъа, джангы производство ачыугъа тыйыншлы болум къурауну юсюнден бара эди сёз. Алай эсе, ол регионлада джангы иш орунла ачыллыкъдыла, социал джумушланы тындырыу иги дараджагъа кёчерикди, иш хакъны ёсдюрюрге мадар чыгъарыкъды, ол затла уа, Президент айтханлай, бюгюнлюкде айырылыб магъаналыдыла.
- Инвесторланы илешдириу, сёзсюз да, регионланы экономика ёсюмлерине эмда налогладан хайыр тюшюрюуге тамал болады.

 Прокуратураны хурметли къуллукъчулары бла ветеранлары!
1722-чи джыл бу ведомство къуралгъандан бери бизни къралны прокуратурасы, тарихни къайсы бир кёзюуюнде да бет джарыкълы ишлей, Россиягъа таза къуллукъ этгенлей келеди. Бусагъатда да прокурор надзорлукъ законну бузууну джолун кесгенлей, ол ишде кемликлени къоратыргъа себеблик этгенлей турады.
    Къарачай-Черкесияны прокуратурасыны къуллукъчулары, къралны власть  эмда джорукъ сакълагъан органлары бла, аны кибик джамагъат бла да къысха байламлылыкъ тутуб, бирлешиб иш баджаргъанлары бла адамланы закон бла берилген эркинликлерин, излемлерин къоруулаугъа кемсиз уллу юлюш къошадыла.

Туристле сюйген къонакъбай болгъанды

   Къарачай-Черкесия арт кёзюуде, къралны башчылары айтханча,   Россия Федерацияны эм рахат, эм алгъа уруб баргъан регионларыны бири болгъанды. Республиканы алай ёсерине промышленность бла эл мюлкча, туризм да уллу болушханды.  Аны себеби арт 5 джылда, «Архыз» курорт да къошулуб, туризм Къарачай-Черкесияны ючюнчю баш санагъаты болгъанды.
 КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид кёб болмай бардыргъан джыйылыуларыны биринде айтханча, бюгюн «Архыз» курорт орналгъан джерде алгъаракъда джукъ да болмагъанды. Ол республиканы турист  учреждениелерини тизимине киргенли бери уа джыл сайын мингле бла адамла келиб солуйдула, кюч-къарыу аладыла.

 

Келир джыл мартны 18-де Россия Федерациягъа джангы Президент сайланныкъды. Аны бла байламлы Москвада «Бирикген Россия» деген политика партияны XVII-чи съезди болгъанды. Ары Къарачай-Черкесиядан баргъан делегациягъа Темрезланы Рашид башчылыкъ этгенди.

Россия Федерацияны Президенти В.В.Путин, съездни пленар джыйылыуунда сёлеше, мындан ары кёзюуде да Россияны къраллыгъын, аны джамагъатын тюрлю-тюрлю къоркъууладан сакъларгъа, адамларыны джашау дараджаларын ёсдюрюрге кереклисини юсюнден айтханды. Аны бла да къалмай, ол  Россияда хар адамны ёсер эмда джетишимлери къатланыр мадарла къуралыргъа тыйыншлысын чертгенди. Президент «Бирикген Россия» бизни къралны, аны ичинде регионланы хорламланы джоллары бла элтген, бойнуна салыннган борчланы толтура барыр къарыуу, сынамы болгъан алчы партия болгъанын, алайлай да турлугъуна ышаннганын билдиргенди. Партияны членлерин баджарылыргъа керекли ишлени ачыкълаб, аланы къаджыкъмай толтурургъа чакъыргъанды.