Черкесскеде сангырауланы Бютеуроссия обществосуну джергили бёлюмюнде джыр конкурс (жестовая песня) бардырылгъанды.
Анга Ставрополь крайны келечилери да къошулгъандыла.
Конкурсха келгенлени алларында КъЧР-ни урунуу бла социал ёсюмюню министрини заместители Хубийланы Фатима, сёлешиб, джырны байрамы бла алгъышлагъанды. Джыр конкурсда кеслерини фахмулулукъларын коррекцион бютеубилим берген школну сохталары, сангырауланы Бютеуроссия обществосуну джергили эмда Ставрополь крайда орналгъан бёлюмлерини келечилери кёргюзгендиле.
Хар джырлагъан адам, кесини джюрегин саулай джырны ичине салгъанча, алай джырлагъаны себебли, жюриде олтургъанла, конкурсну магъанасын кёлтюрюб, анга фестиваль атаргъа оноу этгенлерин залдагъыла бек джаратхандыла.

Ноябрны 30-да КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) 40-чы сессиясы болду. Анга КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, Правительствону Председатели, министрле, джорукъ сакълагъан органланы келечилери, шахар, район башчыла къошулдула.
Сессия 20 ишге къарады. Аланы ичлеринде эм магъаналыланы бири 2018-чи эмда план бла белгиленнген 2019-чу – 2020-чы джылланы бюджети эди. Республиканы баш финанс документини проекти бла, тюзюрек айтсакъ, аны юч джылгъа белгиленнген хайырлы кесеги бла, депутат корпусну шагъырей этген финанс министр Элкъанланы Рустам болду. Ол айтыудан, 2018-чи джыл республикан бюджетни бютеулей хайыры 23 миллиард бла 150 миллион 525,5 минг сом болургъа керекди. 2019-чу джыл ол сан 18 миллиард бла 934 миллион 352,1 минг, 2020-чы джыл а 19 миллиард бла 71 миллион 933,8 минг сом боллукъ болур деген оюмну айтды докладчы. Келир джылны ичинде бюджетибизни «бочхасын» толтурлукъ налогла быладыла: энчи адамла тёлеген налог, организациялагъа джылны ичинде файдалары эмда мюлклери ючюн салыннган налог, акцизле, налогну тынчыракъ системасы («упрощенная система налогооблажения» деген).

 Право мизамын баджарыудан Координацион советни эмда наркотиклеге къаршчы республикан комиссияны мындан алда Темрезланы Рашидни башчылыгъы бла бардыргъан  кенгешинде джорукъ бузууну, джаш тёлюню арасында джайылгъан наркоманияны профилактикасыны юслеринден сёз баргъанды.
КъЧР-ни Башчысы, ал сёзюнде республикада ол затла бла байламлы халны суратлагъан статистиканы кёргюзе, бу джылны ичинде талай иш бардырылгъанын айтханды. Властны толтуруучу органларыны, муниципалитетини джорукъ сакълагъан структурала бла эмда Къоркъуусузлукъну управлениеси бла ол ишде байламлылыкълары иги дараджагъа чыкъгъанын чертгенди ол дагъыда. Арт джыллада джорукъ сакълаугъа джамагъат да тири къошулады. Башчы оюм этгеннге кёре, аны себеби бизде тыйыншлы норматив актла джарашдырылгъанындады.

 Джолланы джарашдырыугъа бизни республикада уллу магъана бериледи, адамла джолда чарпыусуз джюрюр ючюн, таймаздан джоллагъа къараргъа кереклисин КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид эсгертгенлей турады.
Ол затны эсге алыб, джолланы чарпыула аслам болуучу джерлеринде машинала къызыу баргъанларын тохтатыр ючюн, 162 тыйгъыч салыннганды – ала тюз джолну юсюнде иш этиб джарашдырылгъан хырттыладыла.
Аны кибик светофорла эмда кече джарытыучула да салыннгандыла. Айтыргъа, адамла аслам джюрюген, сохтала школгъа ётген джоллада 65 ётюучю джерле этилгендиле. Ала барысы да джангы миллет стандартлагъа джууаб этедиле.

 Мындан алда Россия Федерацияны промышленность бла сатыу-алыу министри чакъырыб, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид КъЧР-ни профилли министри Мурат Аргунов бла дженгил промышленностну IV-чю Бютеуроссия форумуна баргъандыла.

Темрезланы Рашид Къарачай-Черкесияда трикотаж производствону ёсюмюню юсюнден оюмун айтыб сёлешгенди. Къарачай-Черкесияны география, табигъат эмда тарих энчилигин эсге ала, республиканы халкълары ёмюрлени эл мюлк бла кюрешгенлерин, анда малчылыкъ, джюнден этилген затла халкъ усталыкъланы ёсдюргенлерин айтханды.
«Экспертле билдиргенден, регионда 50 мингнге джууукъ адам къумач затла чыгъаргъан производствода урунадыла. Ала андан алгъан хайырларын маджалгъа санайдыла. Ол, тюрлю-тюрлю усталыкъланы санагъатларын санамай, республиканы ишлеген къауумуну 20 проценти чакълы бир болады.