Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Москваны М.Ломоносов атлы кърал университетини ректорун, Виктор Антонович Садовничийни, 80 джыл толгъан юбилейи бла алгъышлагъанды.

«Виктор Антонович кёб джылны узагъына Эресейни уллу баш окъуу заведениесине тамадалыкъ этеди. Баш окъуугъа, билимли кадрла хазырлаугъа терен эс бёлюб кюрешгени ючюн, университет къралыбыздан тышында да белгилиди. Былайда тыш къралладан кёб студент келиб окъургъа излейди. Ол Виктор Антоновични, университетни коллективини кючюнденди. Андан сора да юбиляр регионну башха окъуу заведениелерини, Къарачай-Черкесияны окъуу заведениелери да аланы ичинде болуб, ёсюмлерине уллу юлюш къошады. Аны чертиб айтыргъа тыйыншлыды. Биригиб джаш тёлюге хайыр келтирген ишле этгенибиз ючюн, разылыгъымы билдирирге излейме. Мындан ары да бирге ишлеригибизге ийнанама.

  Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Гитче Къарачай районнга ишни юсю бла баргъан сагъатда, Къарачай-Черкесияны махтаулу устазы, районну сыйлы къарты Ёзденланы Магомет-Алийини джашы Муссаны 88 джыл толгъаны бла алгъышлагъанды.

Ёзденланы Мусса Первомай элни, андан сора Ючкекенни орта билим берген школларыны директору болуб ишлегенди. Андан сора халкъ окъууну район бёлюмюню тамадасы къуллукъну толтургъанды. Бусагъатда Гитче Къарачай районну къартларыны советини тамадасыды.

Кърал аны къыйынына багъа бере, кёб тюрлю саугъала бла саугъалагъанды. Аланы арасында РСФСР-ни Билим министерствосуну грамоталары, талай медалы бардыла.

Ол башчылыкъ этиб районда джергили Джигитлени аллеясы ачылгъанды. Магомет-Алийни джашы Муссаны аты кёкде джулдузланы бирине аталгъанды. Ол Гитче Къарачай районну сыйлы адамыды.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Москвада Эресейни Правительствосуну Председателини орунбасары  Виталий Мутко бла тюбешгенди. Ала республиканы социал-экономика ёсюмюню эмда Къарачай-Черкесияда хайыр келтирлик миллет проектлени джашаугъа сингдириуню сорууларына къарагъандыла.

Темрезланы Рашид айтхандан, Элни джылында шахарлада, элледе орун алгъан «Жильё и городская среда», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения аварийного  жилищного фонда» деген программалагъа терен эс бёлюннюкдю. Ол программаланы тамалында социал эмда коммунал инфраструктураланы объектлери ишленникдиле, паркла джарашдырылыб, айбат тюрсюн аллыкъдыла. Адамла таб солурча, солуу заманларын зауукълу ашырырча мадарла къураллыкъдыла. Аны тышында республиканы джылыу берген комплексини реконструкциясы этилликди. Адамлагъа таза суу бериу иги боллукъду.

Джёгетей Аягъы шахарда Шохлукъну паркыны реконструкциясы да бардырыллыкъды. Шахарны айбат этиуде ол уллу проектлени бириди.

 КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов Эресей Федерацияны делегациясыны къурамында Страсбургда Европаны Советини джергили эмда регионал властларыны 36-чы сессиясыны ишине къошулгъандыла. Ары дунияны 47 къралындан джергили, регионал властланы келечилери баргъандыла.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид эресейчи делегацияны къурамына Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни буйругъу бла къошулгъанды.

Алай бла Темрезланы Рашид бла Александр Иванов Конгрессни 36-чы пленар кенгешини ачылыуунда болгъандыла. Баш тема «Мэры на страже демократии» болгъанды. Кенгешни кёзюуюнде сессиялада джергили эмда муниципал дараджада демократияны, муниципал ачыкълыкъны ёсдюрюуде орун алгъан соруула сюзюлгендиле. Европаны Советини джергили эмда регионал властларыны конгресси, европачы регионла бла шахарланы тамадалары бла хайыр келтирлик ушакъ этгенлерини, сынам  алмашдыргъанларыны магъанасы уллуду.

 

 Черкесскени Маданият юйюнде Эресей Федерацияны Миллет гвардия аскерлерини кюнюне аталгъан къууанч джыйылыу болгъанды.

 Ол джыйылыугъа келгенлени арасында Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Правительствосуну Председатели Аслан Озов, республиканы Халкъ Джыйылыууну депутатлары, закон-джорукъ сакълагъан структураланы, властны федерал органларыны бёлюмлерини тамадалары Эресей гвардияны аскерчилери башхала бар эдиле.

Залгъа Эресей Федерацияны Кърал байрагъы бла Эресейни Миллет гвардиясыны аскерлерини байрагъын кийиргенлеринден сора, Эресей бла Къарачай-Черкесияны Кърал гимнлери согъулдула.

Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини Башчысы, аскерни генералы Виктор Золотов джыйылгъанланы алгъышлады.