Сентябрны бири - Билим бериуню кюню - Абаза районну Кара-Паго элинде «Школ эмда сабий сад» деген окъуу комплексни  ачыу бла байламлы уллу къууанч болгъанды. Ол къууанчха Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Абхазияны вице-президенти Габния Виталий, Правительствону членлери, депутатла, «Алашара» деген джамагъат организацияны президенти Экзеков Мусса, районну эмда элни адамлары къошулгъандыла. Байрамны башларны аллы бла къонакъла Уллу Ата джурт къазауатда ёлген элчилеге этилген эсгертмеге гокка хансла салгъандыла.
Элде бу комплекс орналгъан джерде алгъын 1928-чи джыл ишленнген 8-джыллыкъ школ болгъанды.  Бир тюбешиуде элчилени бири  КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидден аны орнуна джангы окъуу учреждение ишлетиригин тилейди. Ол анга элде сабий сад болмагъанын да айтады. Бусагъатдагъы «Школ эмда сабий сад» деген комплексни ишлеуню оноуун республиканы Башчысы андан сора этеди. Ол оноу джашауда да толгъанды. Аны себебинден мында школгъа джюрюгенле къуру бир сменада окъурукъдула. Школгъа барыргъа джыллары джетмеген сабийле да анда ачылгъан садха джюрюрюкдюле. Комплексге Къарачай-Черкесияны Башчысыны бегими бла Абхазияны биринчи Президенти Ардзинба Владиславны аты аталлыкъды.

КъЧР-де биринчи кере джаш тёлю бла ишлеуге багъышланнган  «Политиканы край школу» деб джамагъат-политика проект джашаугъа сингдирилиб тебрегенди. Ол джаш тёлюню политика джаны бла билимин ёсдюрлюкдю.
- Проектни магъанасы уллуду, бу джолгъа дери быллай зат болмагъанды. Джаш тёлюню политика бла шагъырей этерикдиле, – деб хапар айтханды «Урунууну джаш тёлю биржасы» деген РГБУ-ну директоруну борчларын толтургъан Тотаркъулланы Ибрагим.
«Каспий-2017» деген халкъла арасы джаш тёлю саммитни кёзюуюнде бу проектни башларгъа тыйыншлысыны юсюнден айтылгъанды.

Къобан районда «Джулдузу болгъан юй» деген патриот проект кючюне киргенди. Ол Ата джуртубузну къоруулагъанланы, ветеранланы атларын ёлюмсюз этиуге джораланнганды.
Бу проектге джол берген Къобан муниципал районну администрациясыды, анга Къазауатны эмда урунууну ветеранларыны совети, эл администрацияланы башчылары, джамагъатны социал джаны бла къоруулагъан бёлюм, культура учреждениеле, районну бютеубилим берген школлары тири къошулгъандыла.
Джуртубузну къоруулагъанланы юйлерине джулдуз тагъыллыкъды – бу сыйлы джумушну патриот темалагъа аталгъан конкурслада, аскер-спорт оюнлада хорлагъан аскер-патриот отрядлагъа ышанныкъдыла.
Алай бла, проект джашаугъа сингдирилликди – къызыл джулдузланы бютеу районнга джаярыкъдыла, джаш тёлю бла патриот сезимлени ёсдюрген джыйылыула бардырыллыкъдыла, школлада «Джулдузу болгъан юй» деб сочинениеле джазыллыкъдыла, ётгюрлюкге аталгъан дерсле ётерикдиле. Районну библиотека къуллукъчулары тюбешиуле къурарыкъдыла.
Къазауатны ветеранлары сабийлеге кеслерини уруш джолларындан хапар айтырыкъдыла.

Кеслери сакъатла болсала да, бизни республикада урунур хыйсаблы адамла аз тюлдюле.  Закон бла аланы ишли болур эркинликлери барды. Ала ол эркинликлери бла хайырланаламыдыла? Властла аланы иш бла баджарыргъа къайгъырамыдыла?
КъЧР-ни Правительствосуну Премьери Озов Асланны башчылыгъы бла бардыргъан кёзюулю джыйылыуда ол ишлеге къаралды. Аны ишине республиканы Правительствосуну Председателини заместители Суюнов Джанибек, министерствола бла ведомстволаны, муниципал къуралышланы башчылары да къошулдула.
Озов Аслан, джыйылыуну ача, Бирлешген Миллетлени Организациясы Сакъат адамланы юслеринден конвенцияны ратификациясын этгени себебли, джамагъатны аллында иш бла баджарыуну да айтыб, аланы эркинликлерин толтурууну джууаблы борчлары турадыла, деди.

25 августа на предприятии ОАО «Флора Кавказа» в г. Карачаевске открыт крупный комплекс по производству лекарственных средств. На заводе установлено современное оборудование по производству фармацевтической субстанции «Этиловый спирт, 95%, субстанция-жидкость», которая внесена в государственный реестр лекарственных средств Минздрава России и является основой многих лекарственных препаратов, внесенных в список жизненно-важных и необходимых лекарственных средств.