Бизни халкъыбыз кеси кесин эсгергенли бери, бир да ишексиз, хычаман (май) айны 3-сю – Джангырыуну кюню – аны эм уллу къууанч байрамыды. Биз эндиге дери Орта Азия бла Къазахстанда къалсакъ, не болурубузну бир адам да айталлыкъ болмаз.

1957-чи джыл хычаман (май) айны 3-де къарачайлыланы джуртларына алыб келген биринчи эшелон Черкесскеде темир джол станседе келиб тохтагъанында алыннган суратла кёб джылланы газетледе, китаблада басмаланнганлай тургъандыла.

Тюзлюкню джолу къыйын джолду. Тюз иннетни тутуб, аны бла къаджыкъмай баргъан джетеледи муратына. Миллетибиз ол муратына джетгенди. Хычаман (май) айны 3-сюн Къарачай миллетни туугъан джуртуна къайтхан кюнюча республикан дараджада байрамлайбыз. Бизни къууанчыбызны республикада джашагъан къарнаш миллетле да юлешиучендиле. Къарачай-Черкесияда адет алайды – бирини къууанчы барына да къууанчды, биринде бушуу болса, анга да бирден ачыйдыла…
Къарачай миллетни реабилитациясыны тарихинден хронология халда къысха сагъына, тюзлюк ючюн кюрешгенлени да эсге тюшюребиз.

Онтёрт джылны джер тырнакълаб джашагъан,
Джыламукъ бла гырджынны тенг ашагъан,

1956-чы джыл элия (июль) айны 4-де Никита Сергеевич Хрущёв бла тюбешген къауумну ичинде джылы бла эм уллу Чагъарланы Джашарбекни джашы Ибрагим болгъанды. Ол 1868-чи джыл Огъары Марада туугъанды. Аны бир къарнашы бла алты эгечи болгъандыла. Ибрагим - ётгюр, джигит, баш тутхан адам - тутуш бла да кюрешгенди. Бютюн да аны билгенле, Ибрагимни сыртындан киши салалмагъанлай къалгъан эди, деб хапар айтадыла.