Быйыл башил (январь) айны 1-ден гардош бла тахта кёгетлени ишлерин джарашдыргъан, алагъа тири джюрюш берирге джораланнган федерал проект ишлеб башлагъанды.

Афган къазауатда интернационал борчларын толтура ёлген джашланы юслеринден хаман джазылыб турса да тыйыншлыды.

 

Байрым (февраль) айны 1-де республикада устазланы билимлерин ёсдюрген институтда, белгили тюрколог, филология илмуланы кандидаты Сюйюнчланы Ханафийни 100-джыллыгъына аталыб, къарачай тил бла литературадан устазланы семинары ётгенди.

Мындан алда «Газпром межрегионгаз» ООО-ну баш директору Сергей Густовну башчылыгъы бла ол ведомствону Къарачай-Черкесияны джамагъатын табигъат газ бла баджарыугъа аталгъан уллу кенгеши бардырылгъанды.

Башил (январь) айны 31-де Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Ата джуртну аскерчилерини юйдегилерини комитетини (КСВО) бизни республикада бёлюмюню председатели  Аида Анушко бла тюбешиб, ол башчылыкъ этген учреждениени ишинден хапар соргъанды.