Башил (январь) айны 26-да Къарачай-Черкесиягъа ишини юсю бла «Газпром межрегионгаз» ООО-ну баш директору Сергей Густов келген эди.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид анга тюбеб, бизни республиканы джамагъатын газ бла баджарыуну, мында хайырландырылгъан газны багъасын тёлеуню, социал халда газ бла баджарыугъа аталгъан программаны толтурууну, аны кибик газ бла байламлы башха ишлени юслеринден сёлешгенди.
КъЧР-ни Башчысы ол тюбешиуню юсюнден кесини Телеграм-каналында джазгъаннга кёре, арт 10 джылны ичинде бизни республикада газ бла баджарыу 70-ден 83 процентге дери ёсгенди.
«Газпром» ПАО-ну Правлениесини председатели Алексей Миллер бла бегитилген кесаматны тамалында 2025-чи джылгъа дери этилирге керекли ишле белгиленнген график бла баджарыла барадыла. Ала бары да этилселе, 2025-чи джылгъа КъЧР-ни бютеу джамагъаты «джашил от» бла хайырланырча боллукъду.
Хайырландырылгъан газгъа хакъ тёлеуню кёргюзюмлери да къууандырадыла.
Сергей Густов ол джаны бла Къарачай-Черкесия Шимал Кавказ федерал округда эм алда баргъанын, сан бири болмаса, джердешлерибизни бары да газгъа ачха заманында тёлегенлерин айтханды.
Бизни республикада социал халда адамланы табигъат газ бла баджарыугъа аталгъан программа да тыйыншлысыча толтурулады. Бусагъатха аны бла 3 мингнге джууукъ юйдеги хайырланнганды. Ол программаны тохтатмазгъа деген оноу этилгени уа, бусагъатха дери газны 5630 юйге дери элтирге деб айтылгъанны, бара баргъан заманда газ тартыргъа керек боллукъ 14 минг юйге дери джетдирирге джарарыкъды.
Тюбешиуню ахырында Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид «Газпром Межрегионгаз» компанияны бютеу коллективине да, Сергей Густовну кесине да, джамагъатны газ бла баджарыугъа уллу эс бёлгенлери, газ бла байламлы джарсыуланы заманында тюзетгенлери, РФ-ны Президенти Владимир Путин адамланы социал халда табигъат газ бла баджарыргъа деб салгъан борчун толтурургъа болушханлары ючюн, разылыгъын айтханды.
«КъЧР-ни башчылыгъы адамлагъа уллу джоюм этдирмегенлей, табигъат газны юйлерине дери киргизир мадарла этерикди. Быйылдан башлаб, газ быргъыла юйлерине дери тартылгъанлары ючюн адамла ачха тёлерик тюлдюле. Ол ишлеге джояргъа деб, республикан бюджетде 25 мелиуан сом белгиленнгенди. Дагъыда джердешлерибизни 9 категориясына социал контракт бла юйлерини ичинде хайырландырыллыкъ газ кереклени алыргъа льготала къуралгъандыла», - дегенди Темрезланы Рашид.
Сергей Густов да, «Газпром» компания бла Къарачай-Черкесия къысха байламлылыкъ джюрютюб, газ тартыргъа излеген адамланы юйлеринде «джашил отну» джандырыргъа болушурукъларын чертгенди.

 
{jcomments}