Бу кюнледе РФ-ны Ич ишлерини министерствосуну КъЧР-ни бёлюмюню тамадасы Игорь Трифоновну башчылыгъы бла джыйылыу болду.
Мындан алда, элия (июль) айны 1-де 34 джыл болгъан черкесскечи тиширыу 8 джыл болгъан джашчыгъы бла 7 джыл болгъан тенгчиги кёб фатарлы юйню арбазында ойнай тургъанлай, тас болгъан хапарны полициягъа билдирген эди. Сабийлени излеуге талай къуллукъчу къошулгъан эдиле.

Къарачай-Черкес Республикада регионла арасы джаяу джол ачыллыкъды.
«Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни Чакъырыууну тамалында «Архыз – Красная Поляна» тау джаяу джол ишлениб башланныкъды. Ол ишни республиканы Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерствосу бла КъЧР-ни Спорт туризмини федерациясы бирге бардырлыкъдыла. Джолну тамалы салыннганды, аны 9 кюнню ичинде ётерге боллукъду.

  Озгъан солуу кюнледе Къарачай-Черкесияда Уллу Ата джурт къазауатны заманында кавказ ауушланы джаудан азатлау кюрешде джан берген совет аскерчилени эсгериб, аланы сыйларына аталыб Нарсана-Карачаевск-Теберди шахарланы байлагъан джоллада мотобарыш болду.

Анга Эресейни Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимиров, Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков къошулгъан эдиле.

 

Элия (июль) айны 11-де КъЧР-ни Правительствосуну Юйюню Уллу залында спикер Александр Ивановну башчылыгъы бла Къарачай-Черкес Республиканы 5-чи кере сайланнган Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) кёзюулю 57-чи сессиясы болду. Анда 19 ишге къаралды.
Федерал законодательствода джарашдырыучу сюдюлени юслеринден бир талай соруугъа тюрлениуле этилгенлерини себебинден  КъЧР-ни Законуну 3-чю статьясына - «О мировых судьях в Карачаево-Черкесской Республике» - тюрлениуле кийирилгендиле. Ол тюрлениуле кассацион эмда аппеляцион сюдле юрисдикция ишлерин башлагъан кюнлеринден ишлеб башларыкъдыла. Бу статьягъа энтда бир тюрлениу къошулгъанды. Ол тюрлениуге кёре джарашдырыучу сюдю энди 100 минг сомдан кёб болмагъан мюлк ючюн даулашыуланы ишлерине къараргъа да боллукъду, юйдеги-право джаны бла соруулагъа къараргъа энди эркинликлери джокъду.

 Элия (июль) айны 9-да Эресей Федерацияны Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары, финансланы министри Антон Силуанов регионланы башчылары бла видеоконференция бардыргъанды. Анга Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды. 

Кенгешде регионлада миллет проектле къалай толтурулгъанларыны, алагъа тыйыншлы ачха къалай берилгенини юслеринден сёлешиннгенди.  Аны тышында да «Производительность труда и поддержка занятости» эмда «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проектлени бир къауумуну къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.