Батчаланы Аубекир Огъары Тебердиде Магометни (Тобчукъ) (белгили малчы) юйдегисинде туугъанды. Аубекир юйдегини тюнгюч уланы болгъанды. Кесини джылларындан эсе да абадан кёрюннгенди. 1939-чу джыл, Аубекирге 16 джылы толгъанында, аскерге къуллукъгъа чакъырылады…

Бадахланы Мырзакъулну (документлеринде Мурзакулович деб джазылгъанды) джашы Аскер 1919-чу джыл (бир къауум документлеринде 1921-чи деб джазылгъанды) Къарт-Джуртда туугъанды. Атасы Мырзакъул, Акъ Аскерни Къобан къазакъ атлы аскерини полковниги болуб къуллукъ этгенди, 1920-чы джыл граждан къазауатда ёлгенди. Андан сора юй бийчеси Дудаланы Качина ууакъ юйдегисин - тёрт джашчыгъын - алыб Къарт-Джуртдан Сары-Тюз элге кёчеди. Алай бла Аскер Сары-Тюзде 7-джыллыкъ школда окъугъанды. Билим алыргъа учунмакълыгъы болгъан джаш 1937-чи джыл Микоян-Шахарда рабфакга окъургъа киреди.