Эресей Федерацияда 2020-чы джылны аууз-герги (октябрь) айында адам санны тергеу ишле бардырыллыкъдыла. Аны кёзюуюнде цифралы технологияла кенг хайырландырыллыкъдыла.
1970-чи джыл, бизни къралда биринчи кере болуб, адам санны  заманында тергеу къагъытлада берилген хапарны оптикалы аппаратла окъуялырча бланклагъа кёчюрюб, аланы болушлугъу бла «Минск-32 ЭВМ-леде эсеблени чыгъаргъан эдиле.

  Никкол (июнь) айны 27-де Къарачай-Черкесияда Джаш тёлюню кюнюн байрамлаугъа региондан джюзле бла джаш адамла къошулгъандыла. РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовниковну атындан джаш адамланы РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны КъЧР-де федерал инспектору Юрий Ясько алгъышлагъанды.
«Мен таза джюрекден сизни байрамыгъыз бла алгъышлайма. РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовниковну атындан сизни хар башламчылыгъыгъызда джетишимле теджейме», - дегенди Юрий Ясько.
Джууаблы ведомствола бла бирлешликлени джетишимли къуллукъчуларын, Сочиде студентле бла джаш адамланы Бютеудуния фестивалын бардырыугъа тири къошулгъан джашла бла къызланы саугъалагъандан сора, федерал инспектор: «Сочиде бу уллу ишге къошулгъан субъектлени биринде да, бизни джаш адамларыбыздача, онглулукъ болмагъанды», - деб чертгенди.

2019-чу джыл Къарачай-Черкесияны Къабарты-Малкъарда джылы эмда Къабарты-Малкъарны Къарачай-Черкесияда джылы этиб баямланнганды. Аны бла байламлы указгъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла Къабарты-Малкъарны башчысыны орнун толтургъан Коков Казбек къол салгъандыла.

«Джашил айрымканны» амфитеатрында джюзле бла джыйылгъан эдиле адамла. Байрым кюн керти байрамгъа бурулуб, келген шахарчыла бла къонакъла ол кюн кёз ачдыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан Правительствону Председателини орунбасары Чеккуланы Хызыр Минги Тауну башына 20 джылны мындан алда чыкъгъан джигитлени алгъышлады.

Черкесск шахарда болуб ётген къачхы джармалыкъ Къарачай-Черкесия бу джыл да бачхалары бла сабанларындан иги битим джыйгъанына шагъатлыкъ этгенди.

Аны алайлыгъын анда сатылгъан эл мюлк затла ариу кёргюзгендиле. Джармалыкъны къурагъанла билдиргенден, аны сатыу этген тапхаларына экиджюзден артыкъ товар чыгъарыучуну затлары салыныб болгъандыла. Ала кеслери да базар багъаларындан 10-15 процентге учуз сатылгъандыла. Тахта, терек кёгетле, сют, эт, аладан этилген продуктала, бал, орнатыргъа кёгет терекчикле – не болгъанды, не болмагъанды элчи фермерлени сатыу этген тапхаларында!

Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини биринчи заместители Байчораланы Эльдар айтхандан, республиканы фермерлери быллай джетишимлеге толтуруучу властны органлары таймаздан джакълыкъ этиб, болушуб тургъанларыны кючлеринден джетгендиле.