На 1 июля 2021 года портфель розничных кредитов в республике превысил 40 млрд рублей, увеличившись на 22,4% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В целом по России прирост составил 21,7%.

«Шимал Кавказны курортлары» АО бютеу солуу кёзюуюню юч курортда бирден хайырландырыргъа боллукъ ски-пассла чыгъаргъанын баямлагъанды.

Джангы чыгъарылгъан ски-пассны алгъан адам аны бла Къарачай-Черкесияны «Архыз» курортунда, Къабарты-Малкъарны «Эльбрус» курортунда, Чеченни да «Ведучи» курортунда бютеу тау лыжа кёзюуде ненча кюнню сюйсе да солургъа боллукъду.

Бу джукъгъан ауруу джайылгъан заманда элчилеге да тынч тюлдю. «Къарачай» газетни корреспонденти Къобанланы Махмут Огъары Теберди элни администрациясыны башчысы, КъЧР-ни муниципал къуллугъуну махтаулу къуллукъчусу Долаланы Гилястанны джашы Ибрагимге элчилени джашауларыны юсюнден соруула бергенди.
- … Мен Къарачай шахарда педагогика институтну физика-математика факультетин 1977-чи джыл бошаб чыкъгъанымда, ишлерге Исправнада сегизджыллыкъ школгъа джиберген эдиле. Анда 1981-чи джылгъа дери ишледим. Исправна элден кетгенимде, мени Огъары Теберди элни эл Советини секретары этген эдиле. Секретарь болуб да 1986-чы джылгъа дери ишледим. Артдан сайлауланы заманында элчиле чёб атыб, мени эл Советни председатели этген эдиле. Ма андан бери ал джыллада элчиле, артдан депутатла мени ючюн чёб атыб, элни администрациясыны башчысы болуб турама. Муну барын да не ючюн айтама? Элни, элчилерими джашауларындан хапарым барды. Джетишимле болгъан джерде джарсыула да болур ючюн къалмайдыла. Аланы экисини да юслеринден хапар айтыргъа боллукъма, - дейди Долаланы Ибрагим.

Фитнес бла кюрешгенлеге налогларындан къайтарыудан башлаб тыш къралчы адамлагъа виза бериуге дери къыркъар (август) айда талай джангы закон кючюне киреди. Газет окъуучуларыбызны ала бла шагъырей этейик. 

 

Къыркъар айны 1-ден
Спорт бла кюрешгенлеге налогдан къайтарыу

Санларын чыныкъдырыр ючюн спорт бла кюрешген адамла джылны ичинде тёлеген налогларын къайтарыргъа боллукъдула. Алай а ол ачханы ёлчеми бир джылгъа, башха социал налог тёлеулени да санаб, 120 минг сомдан кёб болмазгъа керекди. Ол ачханы адам къуру кеси ючюн болуб къалмай, сабийлери ючюн да алыргъа боллукъду.

«Бирикген Эресей» партия РФ-ны Президенти Владимир Путиннге КъЧР-ни Башчысы къуллукъгъа Темрезланы Рашидни теджерикди.

Аны юсюнден журналистлеге РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини вице-спикери, партияны Баш советини секретары Андрей Турчак айтханды.