Къарачай-Черкесияда «Земский доктор» деген программаны юсю бла врачланы, фельдшерлени абадан тёлюлеринден сынамлы усталаны тири хайырландырыргъа излейдиле.

РФ-ны Президенти Владимир Путин Федерал Джыйылыугъа этген Чакъырыуунда «Земский доктор» деген программагъа къошуллукъ усталаны джылларына къарамай, эркин хайырландырыргъа кереклисин чертгенди. Алай демеклик джыллары 50-ден атлагъанла да чакъырыллыкъдыла ол ишге.

- Бу программагъа бизни республика 2012-чи эмда 2018-чи джыллада къошулгъанды, - деб хапар айтады КъЧР-ни саулукъ сакълау министрини заместители Кипкеланы Тамара. – Ол иш энтда юзюллюк тюлдю. Республиканы врач, фельдшер керекли эллерине быйыл 10 устаны джиберирге деб турабыз. Программада белгиленнген джорукъгъа кёре чакъырыллыкъдыла ала. Джыллары 50-ден атлагъанланы ары къошар ючюн а, Эресейни Саулукъ сакълау министерствосуну ол затны юсюнден программаны джоругъун тюрлендириб, бизге официал документ джиберлигин сакъларыкъбыз. Ишлерик усталаны тизимин хазырлаб, Эресейни Саулукъ сакълау министерствосуна джибергенбиз. Анга разы болуб, къол салсала, башха тыйгъыч джокъду.

Ол айтханнга кёре, рентгенологдан анестезиологга дери талай тюрлю устаны къошхандыла бу джол программагъа. Сёз ючюн, Зеленчукну больницасына травматолог-ортопед, Хабез, Джёгетей Аягъы, Абаза районланы больницаларына педиатр, Карачаевскени больцинасына терк болушлукъну врачы, Гитче Къарачай районнга рентгенолог керек болуб турадыла. РФ-ны Саулукъ сакълау министерствосу ол усталыкъланы огъураса, аллай врачланы излеб башларыкъларын айтды Тамара Османовна.

«Земский фельдшер» деген программагъа быйыл Къарачай-Черкесия къошуллукъ тюлдю, нек десегиз, ол джаны бла эллени къайсы биринде да кадрла джетишедиле.

«Земский доктор» программагъа тюшгенлеге «подъёмныйле» дегенни айтыб бирер миллион сом ачха берилликди. Фельдшерлеге да джарым миллион сом буюрулады программа бла.

Сёз ючюн, 2018-чи джыл «Земский докторну» юсю бла Къарачай-Черкесияны элледе орналгъан медицина учреждениелерине 64 врач джиберилген эди да, барына да бирер миллион сом берилгенди.

 

ЁЗДЕНЛАНЫ Якъуб.

 
{jcomments}