«Бёрю атарны бёркюнден» дегенлей, тамблагъы джашауда джетишимли боллукъ сабий школ джылларында огъуна кесин танытмай къоймайды.

Къарачай шахарда 3-чю номерли орта школну сохтасы Кечерукъланы Медина аллайланы бириди. Бюгюнлюкде школ  системада, сабийни фахмусун ачыкълагъан, анга джол берген тюрлю-тюрлю мадарланы эркин хайырландырадыла. Абадан классладагъы сохталагъа джораланыб къуралгъан «Умники и умницы» деген Бютеуэресей гуманитар телевизион олимпиада, сёз ючюн, кёб сабийге усталыкъ сайларгъа, алай эсе джашауну уллу джолуна чыгъаргъа себеб болады.

Бизде да «Умники и умницы Карачаево-Черкесии» деген телевизион гуманитар олимпиаданы быйыл бешинчи кере бардырдыла. Анда тёртеулен хорлагъандыла. Кечерукъланы Медина аланы бириди.

 «Умники и умницы» телевидениеде эмда къралда школ окъуу системада да хайырландырылгъан, башхалагъа ушамагъан форматда къуралгъан джангыз программады. МГИМО-гъа (Московский государственный институт международных отношений) окъургъа кирирге мадар берген конкурсну телевизион версиясыды.

- Мен дипломат болургъа гитче класслада окъугъан заманымдан нюзюр этиб турама. Сау болсунла, устазларым уллу эс бёлюб, хазырлаб кюрешдиле мени.

Медина кеси тартыныб айтмаса да, айхай да, анга тамал салгъан атасы Кечерукъланы Хасан бла анасы Шерифатдыла (къыз тукъуму Лепшокъладанды).

Талай кюнден, эндреуюк (декабрь) айны 1-ден 6-сына дери, «Умники и умницы» деген телеолимпиаданы четвертьфиналы боллукъду да, биз сагъыннган фахмулу сабийле анда республикабызны сыйын джакъларыкъдыла. Москвадан хорлам бла къайтсынла Аллах болушсун деб, алгъыш этебиз.

     ЁЗДЕНЛАНЫ Якъуб.

 
{jcomments}