Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид джолда джюрюуню къоркъуусузлугъун сакълагъан комиссияны кенг дараджалы кенгешин бардырды. Аны мураты джоллада болгъан болумну анализ этиу бла джолда джюрюгенлени къоркъуусузлукъларын сакълагъан джангы мадарла къурау болду.

Регионну тамадасы кенгешни ачыб, арт джыллада джоллада къоркъуусузлукъ сакълау джанындан толтуруучу властланы республикан органлары, федерал структурала бла бирге кёб иш этгенлерин айтды. Сёзден, республикан, федерал магъанасы болгъан джолланы болумлары иги болгъандыла, тюзелгендиле, кенгергендиле, айбат тюрсюн алгъандыла. - Федерал джоллада тышындан джарытхан линиялары болгъан Къарачай-Черкесиядан сора джокъду. Аланы кючлеринден джоллагъа джууукъ орналгъан эллеге да джарыкъ барады. Республикада 7 травматология аралыкъ ишлейди. Джол чарпыулагъа тюшгенлеге алада медицина болушлукъ табдырылады. Аллай иш кёб адамны саулугъун сакълай, ёлюмден къутхарады. «Терк болушлукъ» машиналаны саны кёб болгъанды. Ала джангы технологияла бла баджарылгъандыла. Аны кючюнден джарсыгъанла къысха заманны ичинде медицина болушлукъ табадыла» - деди республиканы Башчысы. - Фото-видеофиксация комплексле да джоллада чарпыуланы аз болурларына себеб боладыла. Бусагъатда аллай 30 фото-видеофиксация ишлейди, бир кесек замандан аланы санлары 40 боллукъду. Ол комплексле озгъан джылны февраль айындан салыннгандыла. Ала республиканы джеринде аварияланы аз этерге уллу болушлукъ этедиле. Алай болса да, джоллада машина чарпыуланы саны таркъайыб къалмайды. Уллула, сабийле джаралы боладыла, ёледиле. Аны ючюн бусагъатха дери этилиб тургъан мадарланы хайырлары азды. Джол чарпыуланы кёб болгъанларыны чуруму, шофёрла джолда джюрюуню джоругъун бузуб баргъанларынданды, - деб, Башчы джамагъат бла профилактика ишле бардырыб турургъа тыйыншлысын да айтды.

- Джамагъат организацияланы келечилери, граждан активистле, кёбчюлюк информацияны мадарлары бу джууаблы ишге тири къошулургъа кереклиге санайма. Джолланы джанында агитация бардыргъан затланы санын кёб этерге тыйыншлыды. Окъуу организацияланы этген ишлерин контролда тутуб, ала къаллай шофёрла хазырлагъанлары тинтилсе игиди.

Отпускаланы кёзюуюнде республиканы джеринде транспорт кёб болгъан заманда артыкъ сакъ болургъа керекди. Къарачай-Черкесияны Ич ишлерини министерствосуну къуллукъчуларын толтуруучу властланы, муниципал къуралышланы, шахар округланы тамадаларыны эслерин ол затха бурама. Джолда джюрюуню джоругъун бузгъанла бла къаты кюреширге керекди. Былайгъа джыйылгъанла бары да бу затха терен эс бёлюрлерин излейме. Законну излемин, Россия Федерацияны Президенти В.В.Путинни бегимин толтурургъа джоралаб ишлерге керекди, - деди Темрезланы Рашид.

Республиканы прокуратурасыны, ич ишлерини, окъууну, промышленность бла сатыу-алыуну министерстволарыны, МЧС-ни, районла бла шахарланы тамадалары бла къуллукъчулары сёлешиб бошагъандан сора, джоллада орун алгъан болумну тюзетир джанындан джангы оюмла, мадарла къуралдыла.

Бу затны юсюнде джамагъат организацияла, башхала, бир джанында бир адам да къалмай, биригиб кюреширге кереги да айтылды.

 
{jcomments}