КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, республиканы Правительствосуну Председатели Озов Аслан бла эмда социал блокну ишине къарагъан вице-премьерле бла тюбешиб, Россияны Президенти В.В. Путинни май указлары бла байламлы бизни республикада этиллик ишлени амалсыз тындырыргъа кереклисини юсюнден сёлешгенди.
- Саулай алыб айтханда, - дегенди республиканы Башчысы, - биз ол указлада чертилген индикаторланы толтуруб барабыз. Бир къауум затланы юслеринде уа (сабий садла ишлеб, аланы хайырландырыугъа бериу неда адамланы эски, оюлургъа джетиб тургъан юйледен къоркъуусуз мекямлагъа кёчюрюу дегенча) ишлени баджарыуда къралны 10 алчы регионуну тизимине киребиз.

Аны бла бирге указлада айтылгъанны  заманында, асыулу дараджада тындырыугъа мындан ары да артыкъ да уллу эс бёлюб турургъа. (Артыкъсыз да  бюджетден иш хакъ алыб уруннган ишчилени айлыкъларыны юсюнден болумгъа сагъайыргъа)  керекди республиканы джергили адамлары бла кърал власть органларына. Республиканы Башчысы андан ары сёзюнде «Дорожная картаны» юсю бла салыннган излемге кёре заманында индексация этгенден тышында да, адамланы арасында ангылатыу-информация халда иш бардырыргъа тыйыншлысын да чертгенди.
КъЧР-ни Башчысы республиканы Правительствосуна, РФ-ны Президентини май указларын толусу бла эмда ажымсыз толтурур ючюн, КъЧР-ни 2018-чи джылгъа  теджелген бюджет проектине джангыдан сюзюб къараб, анда май указла бла байламлы ишлеге этиллик джоюмну ачха санын кескин белгилерге борч салгъанды.

 
{jcomments}