Джарсыулары, къайгъырыулары бла арттотур айны 9-да Эресей Федерацияны Президентини бизни регионда приёмныйине баргъан адамлагъа Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид кеси тюбегенди.

Ол кюн алайгъа Къобан, Хабез, Зеленчук районладан, башха джерледен да болгъандыла баргъанла. Ала Башчы бла кёбчюлюк хайырланныкъ мекямланы къурулушларын бардырыу, машина джолланы джангыртыу дегенча джамагъатха керекли джумушланы юслеринден сёлешгендиле.
Джердешлерибиз бла тюбешиб, ала къайгъыргъан ишледен толу хапарлы болгъанындан сора республиканы Башчысы быйыл аууз-герги (октябрь) айны 1-не дери Привольное элде, адамла санларын чыныкъдырырча керекле да салдырыб, хар неси да таб джарашдырылгъан джангы спорт площадка ишлетирге оноу этгенди. Ол элден приёмгъа баргъанла Джарыкълыкъ юй ишленсе деб, тилекчи да болгъан эдиле. Темрезланы Рашид Привольное элде Джарыкълыкъ юй ишлетиу бла байламлы джумушланы баджарыргъа КъЧР-ни Къурулуш бла ЖХК-ны хакъындан министерствосуна борч салгъанды.
Темрез улу тюбешиуден сора этген оноуланы бири да Бесленей элни Кабардинская орамыны джолун тюзетиу бла байламлыды.
Дагъыда, РФ-ны Президентини излеми бла толтурула тургъан «Формирование комфортной городской среды» деген миллет проектни тамалында быйыл Зеленчук стансени Джарыкълыкъ юйюню арбазы да таб джарашдырыллыкъды. Бусагъатда ол мекямгъа деменгили ремонт этиле турады.
Адамланы ашыра, Темрез улу аланы хар бирини да джарсыууна, къайгъырыууна эс бёлюннюгюн айтыб, ышандыргъанды. Аланы сагъышландыргъан ишлени тыйыншлысыча толтуруугъа джууаблылыкъны да Башчы санагъат министерстволагъа салгъанды.

 

 
{jcomments}