Байрым айны 15-ин Ата джуртдан тышында аскер къуллукъларын толтургъан эресейчилени эсгериуню кюню болуб белгилейбиз.

Совет Аскерни Афганистанны джеринден чыгъарылгъанына быйыл 35 джыл толду. Алгъын джыллада «афганчыланы» ол кюн байрам кюнлерича ёте эди. Бир къауумгъа байрамча болса да, башхалагъа ёлген аскерчи тенглерин эсгерген кюндю.
Ата джуртдан тышында, сауутланнган даулу, къаугъалы киши джуртда, 30 къралда, бизни джердешлерибиз къуллукъ этгендиле. Артыкъсыз да бек бу кюн Афганистанда къазауатны сынагъанлагъа ёмюрде да унутулмазча кюндю. Къарачай-Черкесиядан кёб джаш ол урушну отун джырыб ётгенди. Амма, бу кюн ачы татыуу да болгъан кюндю: кёб джигитни джашауу къазауат шынгкъартында кюйгенди. Хазна къалмай, 10 джылны узунуна баргъан къазауат 15 мингден аслам джашны, аланы ичинде да бизни республикадан 42-ни, джашауун юзгенди. Ата джуртну аллында борчларын сый бла толтура ёлген джигитлеге ёмюрлюк сый эмда махтау тыйыншлы болгъаны хакъды.
Афганчылагъа аталгъан джыйылыу Къарачай-Черкесияда да болду. Республиканы ара шахарында Хорламны паркыны Джигитлени аллеясында бу кюнню белгиледиле. Джыйылыугъа КъЧР-ни Парламентини депутатлары, Правительствосуну къурамына киргенлени бир къаууму, дин къуралышланы эмда Эресейни политика партияларыны Къарачай-Черкесияда бёлюмлерини келечилери, афган къазауатны эмда бирси аскер къаугъаланы ветеранлары дагъыда башха джамагъат бирлешликлени келечилери, власть органланы эмда кърал структураланы къуллукъчулары, Черкесск шахарны школларыны устазлары бла сохталары, Афганистанда джан берген джердешлерибизни джууукъ адамлары, дин къуллукъчула, журналистле да къошулгъан эдиле.
Митингни ачханларындан сора, Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Ивановгъа сёз берилди.
- Ата джуртну излемин толтуруу хар аскерчиге да баш борчду. Афганистанда къуллукъ баджарыб къайтханла, аяусуз сермешледе юлгюге айтырча чыдамлылыкъ да танытхандыла, ётлюлюк, джигитлик кёргюзюб, махтаулу болгъандыла. Ала салыннган борчну сый бла толтуруб, Ата джуртну аллында берген антларына кертилей къалгъандыла. 35 джылны мындан алда Афганистанны джеринден Совет аскерле толу чыгъарылгъандыла. Он джылны баргъан хатерсиз къазауатха бизни гитче джуртубуздан 800-ден аслам адам къошулгъанды. Аланы хар бири бизни арабызда керти джигитди деб эркин айтыргъа боллукъбуз. Байрым айны 15-и бизни къралыбызны тарихинде ёмюрлюкге къалырлай ызла сызгъанды. Киши джуртда уруш этиб джан бергенлени, Ата джуртуну аллында аскер антларына кертилей къалгъан джердешлерибизни бюгюн эсибизге тюшюребиз. Аланы эсгертмелерини аллында баш иебиз. Джанлары сау къайтхан уланларыбыз да киши джуртдан бери келгенлеринден сора джашау этерге кюрешгендиле. Ала барысы да керти къыйын джолланы, ауур сынауланы тыйыншлы ётгенлерине бюсюреу этебиз, - деди КъЧР-ни Парламентини Председатели Александр Иванов.
Совет джуртну буйругъун толтура Афганистанда къазауатда джан берген джигитлерибизни эсге тюшюре, мыдах болмагъан адам къалгъан болмаз эди алайда. Джуртубуздан тышында къуллукъ этген джердешлерибизни джигитликлерине, батырлыкъларына сый-махтау бериб сёлешдиле.
Аланы аскер къуллукълары бюгюннгю эресейчи аскерчилеге эркишилик бла ётгюрлюкню юлгюсю болгъандыла. Афганчыладан бюгюн да кёбле сафдадыла. Урушлада бирликни, бузулмазлыкъ адетлени аяулу сакълай, эм баш сыйны адетлерин кибик джаш къауумгъа бередиле.
Джыйылыуну аягъында интернационал борчларын толтура Афганистанда джан берген 42 джердешибизге сый бериб, алагъа аталгъан эсгертмеге келгенле гокка хансланы салдыла.

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}