Озгъан ыйыкъда республиканы Юстиция министерствосуну залында Сюдю приставланы федерал къуллугъу къуралгъанлы 154 джыл толгъаны бла байламлы къууанч джыйылыу болду.

Анга управлениени район бёлюмлерини эмда республикада кърал структурала бёлюмлени тамадалары бла къуллукъчулары, управлениени джамагъат советини келечилери, журналистле эмда башхала къошулгъандыла.
Джыйылыуну Сюдю приставланы федерал къуллугъуну КъЧР-де управлениесини тамадасы Орусланы Рамазан ачды. Ол, байрамгъа келгенлеге хошкелди айтыб, биргесине ишлегенлени санагъат байрам бла алгъышлады.
- Сюдю приставны кюню бла ачыкъ джюрекден барыгъызны да алгъышлайма! Бир ёмюр бла джарымдан аслам заманны узагъына сюдю приставла адамланы конституцион эркинликлерин джакълаб келедиле.
Къуралгъанлы бери да Сюдю приставланы федерал къуллугъу кесини борчун сый бла толтурады. Сизни кючюгюз бла сюдюлени чыгъаргъан бегимлери заманында толтуруладыла. Мындан ары да джууаблы къуллугъугъузну мийик дараджада бардырырча уллу тёзюм теджейме. Саулукълу, насыблы, джетишимли болугъуз, – деди Орус улу.
Алгъышлау сёзледен сора, Управлениени тизимине джангы къошулгъан тёрт сюдю пристав ант этдиле. Республиканы баш сюдю приставы Орусланы Рамазан аланы да байрам бла алгъышлаб, уллу джетишимле эмда законнга тюз къуллукъ этерлей тёзюм, насыб теджеди.
Къуллукъларын махтау бла толтургъан алчылагъа да тыйыншлы багъа берилди. Аланы федерал къуллукъну управлениесини Хурмет грамоталары эмда айлыкъларыны джарымы бла тенгиш ачха бла саугъаладыла.
Дагъыда, быйыл джылны аллында бу санагъатда ишлегенлени арасында конкурс баямланнган эди. Анда хорлагъанланы Хурмет белги бла эмда дипломла бла саугъаладыла. Аланы арасында ФССП-ны Джёгетей Аягъы район бёлюмюнден пристав-дознаватель Аппаланы Алла, Къобан районда бёлюмню къуллукъчусу Джанибекланы Ахмат да бар эдиле.
Аны бла да къалмай, сюдю приставланы санагъат байрамларында республиканы кёбчюлюк информацион мадарларыны журналистлерине да эс бёлюндю. Мындан алда Сюдю приставланы федерал къуллугъуну ишини юсюнден журналистлеге юч тюрлю номинацияда Бютеуэресей конкурс баямланнган эди. Конкурсну биринчи этапында алчы болгъан юч журналистге дипломла берилдиле. Аланы ичинде басмада журналистлени арасында «Къарачай» газетни корреспонденти Батчаланы Фатиманы материалы эм игиге саналыб биринчи оруннга чыкъды.
Къууанч джыйылыуну, адетдеча, Эресейни, Къарачай-Черкесияны гимнлери бла тамамлады.
(БИЗНИ КОРР.).
 
{jcomments}