Кунижев Замахшяри Османович 1916-чы джыл эндреуюк (декабрь) айны 5-чи кюнюнде (бюгюннгю КъЧР-де, Абаза районда) Псыж элде туугъанды.

Ал классланы бошагъанындан сора, тракторчулукъгъа окъугъанды.  1937-чи джыл Къызыл Аскерге къуллукъ этерге чакъырылгъанды. Польша бла болгъан къаугъагъа да къатышханды.  Совет-фин урушну заманында уа Шимал-Кюнбатыш фронтну 7-чи атыучу дивизиясыны 300-чю атыучу полкунда пулемётчу болгъанды. Маннергейма деген  къаты бегиген джауну бетджан-сызлыгъын джырыб ётген ётгюр аскерчилени бири болгъанды Замахшяри Османович. 1940-чы джыл Кунижев аскерчи тенглери бла бирге джауланы джангы бетджанларына таша барыб, чабыуул этгендиле. Алайда З.О. Кунижев кесини пулемёту бла 50-ден артыкъ джауну къыргъанды эмда бир фин генералны джесирге алгъанды.

1940-чы джыл арттотур (апрель) айны 11-де СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла  Кунижев Замахшяри Османовични этген джигитлиги ючюн «Совет Союзну Джигити» деген атны да бериб, Ленинни ордени бла 342-чи номерли «Алтын Джулдуз» медаль бла да саугъалагъандыла.

Андан сора абаза халкъны тулпар джашы, Совет Союзну Джигити Кунижев Замахшяри Османович Белоруссияны ара шахары Минскеде орналгъан танкистлени хазырлагъан училищеге окъургъа киреди.

1941-чи джыл никкол (июнь) айны 22-де фашист Германия бла къазауат башланады. Урушну ал кюнлеринде огъуна Кунижев урушха киреди. Эки ай чакълыны уруш этгенинден сора, башындан буйрукъ болуб, аны фронтдан алыб, Саратов шахарда орналгъан танкистлени хазырлагъан училищеге окъургъа ашырадыла.

1942-чи джылны башил (январь) айында Замахшяри Османович училищеде окъуй тургъанлай къаты ауруйду да, саулугъуну къарыусузлугъу амалтын, аскер борчдан башына бош этиб, юйюне ашырадыла. Саулугъун тас этген джигит юйюне къайтыб келеди. Ол да юйюне келиб саулугъун бакъдырыргъа кюреше тургъанлай, немцала келедиле да Замахшяри Османовични тутадыла. Тюйюб халек этедиле. Саулугъу болмагъан джигитни джууугъу, тенги, элчилери барыб, немцаладан тилеб, кючден бла бутдан башына бош этдиредиле. Полицайчыла Кунижевге кърал берген  саугъаланы барын да сыйырыб аладыла.

Къарачай-Черкесни джерин фашистледен тазалагъандан сора, Кунижев къарыууна кёре колхозда ишлерге кюрешеди.

1944-чю джыл НКВД-чыла Совет Союзну Джигити Кунижев Замахшяри Османовичге «Джуртунгу сатханса!» деген къара тамгъаны илиндириб, тутадыла. Ол джыл огъуна къыркъар (август) айны  23-де 10 джылгъа сюд этиб ашырадыла.

1950-чи джыл алтотур (март) айны 8-де СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла  Кунижев Замахшяри Османовични «Совет Союзну Джигити» атын да,  болгъан сыйлы саугъаларын да сыйырадыла.

1954-чю джыл Кунижевни башына бош этедиле. Туугъан элине къайтыб келеди да, колхозда ишлейди.

1971-чи джыл абыстол (ноябрь) айны 29-да СССР-ни Баш сюдю чыгъаргъан бегимге кёре, Кунижевни саулай да тазалагъандыла.  

1972-чи джыл къыркъар (август) айны 2-де СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла  Кунижев Замахшяри Османовични сыйырылгъан сыйлы атын кърал ызына къайтаргъанды.

Совет Союзну Джигити Кунижев Замахшяри Османович 1992-чи джыл къыркъар айны 8-чи кюнюнде ауушханды.

Абаза халкъны джигит джашы Кунижев Замахшяри Османовични джарыкъ сыйына атаб, хар джыл сайын Къарачай-Черкесияда дзюдодан эришиуле бардырадыла.

                                                           БОЛАТЛАНЫ  Асхат.

 
{jcomments}