Хабеков Умар Хамидович 1921-чи джыл къыркъаууз (сентябрь) айны 10-да Гитче Зеленчук элде (бусагъатдагъы Хабез районда) туугъанды. Эл школда окъуб бошагъанлай ол Черкесск шахарда педагогика училищеге киргенди. Аны тауусуб, математика дерследен устаз болуб, бир кесек ишлегенлей, 1939-чу джыл, Совет Аскерге чакъырылады. Аскерде анга кичи лейтенант чын бериледи. Уллу Ата джурт къазауат башланнганлай, аны алайдан фронтха ашыргъандыла.

Умарны аскер усталыгъы, батырлыкъ энчи шартлары дженгил танылгъандыла. Хабеков Умар 3-чю Украина фронтну 9-чу гвардиячы аскерини 100-чю мараучу дивизиясыны 301-чи гвардиячы мараучу полкунда къуллукъ этгенди. Аны мараучу батальоннга командир этиб салгъандыла. Ол башчылыкъ этиб, аны батальону талай кере фашистлени бетджанларын алгъанды. Ол ётгюрлюклери ючюн Умар да, батальону да кърал саугъалагъа тыйыншлы болгъандыла. Къаты урушлада командир Хабеков юч кере ауур джаралы болгъанды. Алай болса да, госпиталда эс джыйгъанлай дагъыда урушха кетерге ашыкъгъанды.

1945-чи джыл арттотур (апрель) айны 3-де Австрияны ара шахарын фашистледен азатлау кюрешге къошулгъанды. Капитан Хабеков Умар мараучу батальону бла бирге 500-ден аслам совет, 400-ге джууукъ француз аскерчи джесирлени башларына бош этгенди. Ол урушлада Дунай сууну джагъасы бла совет аскерчилени къоркъуулу болумдан къоранчсыз чыгъаргъаны ючюн Ата джурт къазауатны I-чи дараджалы ордени бла саугъаланнган эди.

Ол кёзюуде, арттотур (апрель) айны 9-чу кечесинде, 24 джылы толгъан джаш абычар Хабеков башчылыкъ этген аскерчиле 200-ге джууукъ гитлерчини къурутхандыла, 150-ге джууукъ  фашистни джесирге алгъандыла, дагъыда джауну тёрт зенит тобу бла алты пулемётун сыйыргъандыла. Уста командирни ол тукъум тирилиги эмда аскерчилеге тюз буйрукъ бере билгени ючюн  А. Невскийни, Ленинни орденлери бла саугъалагъандыла. Ай медет, Вена шахарны гитлерчиледен азатлау къаты урушда, 1945-чи джылны арттотур (апрель) айыны 10-чу кюнюнде, джауну огъундан уста командир капитан Хабеков Умар ауур джаралы болуб, алайда джан бергенди.

Вена шахарны джамагъат къабырларында, джигитге аскер сый бериб асырагъандыла. 1944-чю, 1945-чи джыллада анга «Совет Союзну Джигити» деген ат берилмей къалгъан эди. 1990-чы джыл РСФСР-ни Баш Советини депутаты Темиров У.Е. архивледе керекли документлени джыйыб, къайгъысын этгенди. Алай бла Хабеков Умаргъа «Совет Союзну Джигити» деген ат берилгенди.

Хабез эмда Гитче Зеленчук элледе орамлагъа Джигитни аты аталгъанды. Республикабызны ара шахарыны Хорлам паркында Джигитлени аллеясында Совет Союзну Джигитлерини атлары сослан ташлагъа джазылыб бюстлары салыннгандыла. Аланы арасында капитан Хабеков Умар да барды. 

 

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}