Москвада Бютеуроссия халкъ  фронтну пресса аралыгъында «СМИ-ни басма органларыны проблемаларын къоратыуда Россия Федерацияны Президентини аманатларын толтурууну юсюнден» эксперт джыйылыу болгъанды. Анда Россияны Минкомсвязыны, Роскомнадзоруну, РФ-ны Басманы эмда кёбчюлюк коммуникацияларыны юслеринден федерал агентствосуну, «Россияны почтасыны» ФГУП-ну келечилери сюзерге салыннган теманы юсюнден оюмларын айтхандыла. Журналист бирлешликни атындан джыйылыуда Россияны Регионал СМИ-ни (АРС-ПРЕСС-ни), Издателлени бирлешлигини (ГИПП-ни), Басма продукцияны джайыучуланы ассоциациясыны (АРПП-ны), Бойсунмагъан регионал издателлени (АНРИ-ни) башчылары болгъандыла.  
Бютеуроссия халкъ фронтну келечилери Правительствогъа регионал прессаны элчилеге табдырыуну субсидия джоругъун джарашдырыргъа теджегендиле. Ала оюм этгенден, бу ишни кесин да, къуру федерал бюджетни юсю бла баджарыб къоймай, регионал бюджетни юсю бла да баджарыргъа керекди. Аны бла да къалмай, Халкъ фронт социал магъаналы проектлени толтургъан эмда экология тёлеулени тёлеген заманда газетле бла журналланы «Электрон бюджет» деген системада ишлерин тынчыракъ этер ючюн керекли мадарланы джарашдырыргъа кереклиге санагъанын билдиргенди. Ол оюмланы юслеринден СМИ-ни бюгюннгю джарсыуларын къоратыуну юсюнден бардырылгъан эксперт джыйылыу бардыргъан эмда Россия Федерацияны Президенти, Бютеуроссия халкъ фронтну башчысы Владимир Путинни аманатларын толтурууну юсюнден баргъан сёзню эсеблери чыгъарылгъан заманда толу айтылгъанды.


Джыйылыуну Бютеуроссия халкъ фронтну Ара штабыны «Джамагъат эмда власть: ачыкъ сёлешиу» деген ишчи къаууму бла Журналистлени эркинлик джаны бла джакълауну аралыгъы къурагъандыла. Аны ишине уа властны федерал органларыны профилли органларыны – Минкомсвязны, Минприроданы, Роспечатны, Роскомнадзорну, «Россияны почтасыны» ФГУП-ну, басма СМИ-ни редакторлары бла издателлери, санагъат ассоциацияланы  - келечилери къошулгъандыла.  
Арт кёзюуде «Россияны почтасы» басма изданиелени джаздыргъан адамлагъа табдырыуну тарифлерин уллудан уллу  этиб барады. Аны юсюнден  къралны башчысына Бютеуроссия халкъ фронтну быйыл апрелде болгъан  медиафорумунда айтылгъан эди. В. Путин да ол заманда РФ-ны Правительствосуна, социал санагъатны организациялары бла халкъны бир къауум категорияларыны кереклилерин да айтыб, узакъда эмда табсыз джерледе орналгъан эллеге элтилген басманы, аны кибик редакцияланы джоюмларын тёлеуню субсидияларын джарашдырыргъа борч салгъан эди.  Алай а Правительство ол аманатны толтурууну юсюнден джазгъан докладноюнда ол ишни бир джанына этиуню не тюрлю вариантын да теджемегенди.
Эксперт джыйылыугъа къошулгъанла, аны юсюнден да айтыб, къралда басмагъа джаздырыу амандан аманнга кете баргъанын да билдиргендиле. Сёз ючюн, Басма продукцияны джайыучуланы ассоциациясыны правлениесини председатели А. Оськин чертгенден, газетле бла журналлагъа джаздырыуну багъасы розницадан эсе уллуду.  Ол а, 2014-чю джыл басманы джаздыргъан адамлагъа табдырыугъа бюджетден берилген субсидияны тохтатылгъаны, аны адамлагъа элтиуню багъасыны уллу ёсгени бла байламлыды.   Алай бла, Ассоциация тергеб ачыкълагъандан, арт кёзюуде басмагъа джаздырыу бир джылны ичинде 1 миллиард экземпляргъа тюшгенди.
Ол сёзлени кертиликлерин «Ситим» медиагруппаны баш директору М. Христофорова да мюкюл этгенди. Ол айтылгъанны тюзлюгюн юлгю келтириб да бегитгенди. Басмагъа джазылыргъа берилген 1,5 минг сомну 900 сомун почта алады. Газетлени, журналланы багъаларыны ёсюб баргъанлары амалтын элледе джашагъанланы, артыкъ да бек пенсионерлени аланы джаздырыб алыргъа къолларындан, къарыуларындан келмейди. Аны себебли, дегенди М. Христофорова, бютеу къралны джеринде басманы ташыугъа этилген джоюм субсидияны ачхасына тёленирге керекди.
Бойсунмагъан регионал изданиелени альянсны толтуруучу директору С. Лапенков айтхандан а, журналистле, башхала къой эсенг, властла да этмеген ишлени этедиле, алай бла тюрлю-тюрлю джарсыуланы тюзетирге болушадыла. Ол себебден, дегенди ол, алагъа хар джерде не джаны бла да джакълыкъ болургъа керекди.
Кърал Думаны депутаты, Бютеуроссия халкъ фронтну Журналистлени эркинлик джаны бла джакълауну юсюнден аралыгъыны башчысы Н. Костенко, джыйылыугъа салыннган ишлени юслеринден сёлеше, элчи адамланы регионал басманы ауурсунмай алырча мадарлары болургъа кереклилерин айтды. Бизни Президентибиз В. Путин да аны излейди.  Аны себеби, дегенди ол, бусагъатда къралны халкъыны тёртден бири элледе джашайды. Газетле бла журналланы багъалары асыры бек ёсгенден аланы, башхасын къой, джергили газетле бла журналланы  алыргъа да къарыуларындан келмейди.
Ахырында Бютеуроссия халкъ фронтну экспертлери Россия Федерацияны Президенти, Бютеуроссия халкъ фронтну башчысы Владимир Путинни басманы юсюнден этген аманатларын толтурууну уллу магъаналары болгъанларын айырыб чертдиле. Редакцияланы «Электрон бюджетде» ишлеулерин тынчыракъ эмда этимлирек бардырыр ючюн, Минфиннге келир джылдан башлаб, аланы, бюджет классификацияда бусагъатда джюрютюлюб тургъан тёрт коддан чыгъарыб, бир кодха кёчюрлюгюн изледиле. Аны бла бирге ала, газетле бла журалланы не къадар кёб адам, артыкъ да бек элчи адам, алырча этиуню джолларыны юслеринден айтыб, аланы джашауда толтурууну амалларын теджедиле.

Хамитланы Хасан.

 
{jcomments}