КъЧР-ни адамлары  Эресейни  джамагъаты бла бирге кеслерини болумлулукъларын сынаб кёрюрге боллукъдула джаш оноучуланы Бютеуэресей дараджада боллукъ «Лидеры России» деген конкурсларында.

Ётген ыйыкъда ол конкурсха къошулургъа таукел болгъанланы эсебге тюшюрюу ишле бардыла. «Бюгюннгю кюнде уа, конкурсха къошуллукъларыны юслеринден билдириуле (заявкала) джазыб бергенлени саны 50 мингден аслам болгъанды», - деб билдирди «Россия - страна возможностей» деген АНО-ну агентствосуну пресс-къуллугъу.

Ётюб баргъан джыл конкурсну къурагъанла анга адамладан эм тыйыншлыланы  сайлау ишни  не къадар ачыкъ эмда тюз барырча  этерге бютеу кючлерин-къарыуларын салыб кюрешедиле. Конкурсха къошулгъанлагъа да кеслерини интеллектуал эмда алчылыкъ этерге излемлерин танытыргъа бютеу мадарла къуралгъандыла. Конкурс неден да алгъа кадрланы джангыртыу бла ол ишде ашхы адетлени эмда сынамланы биреуден биреуге кёчюулерине себеблик этерге, аны кибик иш сынамны кёргюзген, юретген системаны юсю бла джаш адамлагъа теджерге джораланнганды.

«Газета.ru» газетге интервью бере, конкурсну эксперт советини председатели Павел Безручков айтхандан, конкурсха къошулгъанлагъа бирча тенг болум къуралгъанды кеслерин кёргюзюрге.

Бусагъатха белгили болуб да бошагъандыла бир къауум федерал округлада сайланнган алчыланы атлары . Алайды да, конкурсха деб берилген заявкаланы кёбюсю ара федерал округчуланы атларындан келгендиле (36 процентден асламысы). Аны кибик, лидерлени ичинде Приволжский бла Шимал-Кюнбатыш федерал округладан да келгендиле заявкала.

«Лидеры России» деген конкурсну биринчи кёзюуюнде конкурсха къошуллукъладан 200-ге джууукъ адам эсебден ётгенлерин эсигизге салабыз. 

Конкурсну кёзюулю этапына да 300 адам заявка бериб, регистрациядан ётгенди, 100 адам да хорламлы болгъанды.

 
{jcomments}