Республиканы байрамы этилген кюн Къарачай-Черкесиягъа Шимал Кавказда федерал автодор управлениени  тамадасы Лечхаджиев Руслан келген эди.
 Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Росавтодорну коллективинден адамла, Черкесск - Доммай джолну Важный бла Красногор эллени арасында ишин къурамлы тындыргъанлары ючюн бюсюреу эте,  «Безопасные и качественные дороги» деген миллет проектни джашауда бардырыуда джетишимли болгъанларын  билдирди. Тюбешиуде быйыл мындан ары этиллик ишлени юслеринден да сёлешдиле.

Мындан алда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Къарачай-Черкес Республиканы къуралгъаныны 27-джыллыгъына эмда Черкесск шахарны 194-джыллыгъына аталыб бардырылгъан къууанч ишлеге къошулгъанды.

Темрезланы Рашид Къарачай-Черкес Республиканы Теберди шахарында Хорламны Паркы ачылгъаныны къууанчында болгъанды.

Бу кюнледе КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Тебердиде биосфера заповедникде Къарачай шахар округну джамагъаты бла тюбешгенди.

Темрезланы Рашид республиканы районлары бла шахарларына баргъан кёзюуде, адамла социал эмда инженер инфраструктураланы айныгъанларыны юсюнден айтханларын чертгенди.

Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!
Къарачай-Черкес Республиканы эмда Черкесск шахарны Кюнлери бла таза джюрекден алгъышлайбыз!