Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников да болуб, Петербургда, къралла арасы экономика форумну Россеть майданында, «МРСК Северного Кавказа» ПАО-ну баш директору Виталий Иванов бла кёб болджаллы кесаматха къол салгъанды. Анда Къарачай-Черкес Республика бла «МРСК Северного Кавказа» ПАО регионну электросеть ёсюмюню юсюнде 10 джыл заманны биригиб ишлериклерини юсюнден айтылады. Кесаматны тамалында республиканы электросеть комплекси, цифралы технологияланы да хайырландырыб, техника джаны бла джангыртыллыкъды.

«Бюгюн биз электрокъууат джылдан джылгъа кёб хайырландырылыб баргъанын кёребиз. Республиканы экономика ёсюмю энергия байлыкъдан (энергоресурс) болгъаны хакъды. Ол тохтаусуз берилиб турмаса, экономика ёсерик тюлдю.

Салыннган борчланы джашаугъа киргизиу эмда ишни этилген кесаматдача бардырыу электросеть комплексни ёсюмюне тири джюрюш бериб, хайырланнганланы агъачлы электрокъууат бла баджарлыкъды», - деб чертгенди кесаматха къол салгъан сагъатда Темрезланы Рашид.

 

(Бизни корр.).  

   КъЧР-ни Правительствосуну Юйюнде, республикада Джоллада джюрюуню къоркъуусузлугъун сакълауну комиссиясыны кёзюулю джыйылыуу болду. Аны Правительствону Председатели Озов Аслан бардырды.

   Джыйылыуну ишине КъЧР-ни ич ишлерини министри Игорь Трифонов, КъЧР-ни Промышленностуну, Сатыу-алыу ишлерини, Саулукъ сакълауну, Окъуу бла илмуну, Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерстволарыны, полицияны джоллада къоркъуусузлукъ сакълауну бёлюмлерини, муниципал къуралышланы, регионал автошколланы келечилери да къошулдула.

РусГидро бла Къарачай-Черкесс Республикада Петербургда бардырылгъан халкъла арасы форумну тамалында Красногор гитче ГЭС-лени къурулушуну проектин джашаугъа киргизирге деб, Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла РусГидрону баш директору Николай Шульгин кесаматха къол салгъандыла.

Алайда Темрезланы Рашид республиканы экономикасын ёсдюрюрге эмда джетмеген электрокъууатны толтурургъа проектни уллу магъанасы болгъанын айтханды.

«Республиканы джеринде быллай проектлени къурулушларын бардырыу джангы иш орунла ачаргъа, джетмеген электрокъууатны толтурургъа мадар берликди», - деб чертгенди Къарачай-Черкесияны Башчысы.

Бу кюнледе Черкесск шахарда «Рак аурууну профилактикасы эмда аны эртде сезиу» деген IX-чу Евразия семинар ётдю. Ол къуру онколог врачлагъа болуб къалмай, башха профилли саулукъ бакъгъан къауумгъа да теджелген эди. Джыйылыуда къралны талай регионундан онколог устала, профессорла сёлешгендиле.

Анда, тышындан келген устала онкология аурууладан алкъын аурумагъан адамланы саулукъларын башха устала тинтиб къарагъан заманда, ол аман аурууну шартларын эртде билирге боллугъун эмда тамырларын терен ийгинчи, профилактика халда, ол аман аурууну къаушатыргъа мадар болгъаныны юсюнден эс бёлюб сёлешдиле.

Рак ауруулагъа къаршчы Евразия фондну ачхан эмда Онкология тинтиулени евразия советин къурагъан пластика хирург Субраманиан Сомасундарам джыйылыуда Къарачай-Черкесияны врачларыны кёб сейир затха кёзлерин ачды.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид «Бирикген Эресей» партияны бизде регионал бёлюмюню XXV-чи конференциясыны ишине къошулду.

Конференцияда КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууна (Парламентине) депутатла сайлау бла байламлы программа къабыл этилди. Бу партиядан  кандидатланы да атлары айтылды.

Конференциягъа келгенлени «Бирикген Эресей» партияны Баш советини члени Темрезланы Рашид алгъышлады. Республикада саулайда 260 адамгъа депутатлыкъ мандат бериллигин чертди. Аладан 50-си Парламентге, 151-и районлагъа, шахарлагъа, 59 депутат да тёбеннги муниципал къуралышлагъа сайланныкъларын билдирди.

- Сайлаулагъа хазырланнган, аланы бардыргъан кёзюуде да хар нени бизни партияны къурагъан Владимир Путин бла «Бирикген Эресейни» Председатели Дмитрий Медведев белгилеген джорукъланы тамалында этерге борчлубуз, - деди Темрезланы Рашид.