Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни оноуу бла Черкесскеде Нарт стадионда уллу реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Стадионну ичи, тышы тюрленникдиле – ол ариу, таб эмда заманны излемине кёре джангыртыллыкъды. Аны бир кесеги джабыкъ боллукъду, 10 минг адам сыйыннган трибунасы тыйыншлысыча джарашдырыллыкъды.

Нарт стадионну ичинде юч джангы спорт зал ачыллыкъды. Аны бла бирге спортну кёб тюрлюсю бла кюреширге мадар берген майданчыкъла къураллыкъдыла. Реконструкцияны кёзюуюнде футбол ойнаучу тюзню эмда адамла чабышыучу джолчукъланы юслерин деменгили зат бла тёшерикдиле.

Республиканы баш стадионун джангыртыу «Россия Федерацияда 2016-чы – 2020-чы джыллада физкультура бла спортну айнытыу» деген федерал нюзюрлю программаны тамалында бардырыллыкъды – федерал эмда республикан бюджетледен ачха бёлюннюкдю.

Нарт стадион 1973-чю джыл ишленнгенди. Ол Черкесскени «Джашил айрымкан» деген культура бла солуу паркында орналгъанды. Ачылгъан кюнюнден бери анга тамамлы реконструкция этилмегенди.

 
{jcomments}