Июнну 26-да Ораза айны бошалгъаны бла байламлы Къарачай-Черкесияны республикан ипподромунда уллу ат чабдырыула болдула. Ол къууанч байрам республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни болушлугъу бла къуралгъан эди. Алайда республиканы джамагъаты, тышындан келген адамла да бар эдиле. Ала бары да, къууанчха бёлениб, чаришни сакълайдыла. Ат чабдырыугъа, Къарачай-Черкесияны эмда Россия Федерацияны джеринде туугъан таза къанлы 60-дан аслам чабыучу ат къошулду.

Ораза байрамгъа аталгъан къууанч ишни ачыб, Къарачай-Черкесияны муфтийи, Шимал Кавказны муслиманларын бирикдирген аралыкъны председатели Бердиланы Исмаил хаджи Ораза байрам муслиманланы эм магъаналы байрамларыны бири болгъаныны юсюнден айтды. Андан сора джыйылгъан халкъны байрам бла джылы алгъышлаб, келир джыл да Ораза байрамны джабылгъанын былай белгилерча, Уллу Аллах кюч-къарыу, саулукъ берсин, деб, бютеу адамлагъа рахатлыкъ, мамыр кюнню тюбюнде насыблы джашау теджеди. Уллу къууанч джыйылыугъа келгенлени арасында динчиле, шахарланы, районланы тамадалары, республиканы Правительствосуну, Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) келечилери, джамагъат организацияланы тамадалары дагъыда башхала бар эдиле.

Ат чабдырыугъа къошулгъанла, тюрлю-тюрлю дистанциялада 6 кере чабышдыла. Биринчи чабыуну узунлугъу 1000 метр эди. Аллай бир джолну эришиб къоратханла Къарачай-Черкесияны джеринде туугъан, таза къанлы, 2 джыл толгъан чабыучу атла эдиле. Адамла къычырыб, харс ура, ала бир километр джерни бир минут чакълы заманнга чабдыла. Алайда 8 атны арасында «Авангард» СПК-ны «Русалка» атлы байталы хорлады. Аны Каппушланы Мырзабек чабдыргъан эди. Анга ёчню Лайпанланы тукъум берди.

Экинчи чабыугъа Россия Федерацияны джеринде туугъан, 2 джыл болгъан, таза къанлы чабыучу атла чыкъдыла. Ол чаришде 9 атны арасында Лайпанланы Ильясны «Глок» атлы байталы биринчи орунну алды.

Уллу Ораза байрам бла Ёзденланы тукъумну, кесини атындан да джыйылгъанланы джюрегини теренинден алгъышлаб, мындан ары да республикагъа, бютеу къралыбызгъа рахат джашау теджей, Ёзденланы тукъумну правлениесини аманатын толтура, анга ёчню Ёзденланы Альберт берди.

Андан сора Россия Федерацияны джеринде туугъан, 4 джыл толгъан байталла 1400 метр узакълыкъгъа чабышдыла. Джанларын-къанларын аямай чабхан 7 атны арасында Ёртенланы Хусейни «Коко Шанель» байталы финишге биринчи джетди. Анга ёчню Салпагъарланы тукъум берди.

Аны ызындан Къарачай-Черкесияны джеринде туугъан, юч джыл толгъан атла 1800 метрге чабышдыла. Ол джолгъа кеслерини кючлерин сынай 6 атлы чыкъдыла. Аланы арасында Байрамукъланы Орусбийни «Дархан» деген аджири биринчи орунну алды. Анга баш ёч берилди.

Эришиулени эм сейири ачыкъ ёчню алыуда болду. Юч джылгъыла, андан тамадала да 2000 метр узакълыкъгъа чабышдыла. Ол чаришге 5 ат къошулду. Алайда Эрикгенланы Ахматны «Байгист» деген аты, барын да хорлаб, биринчи болду.

Андан сора атлыла эм узакъгъа - 2400 метрге - чабышдыла. Аланы атлары 4 джылдан уллула эдиле. Биринчи оруннга Къараланы Муратны «Царицын» деген аты чыкъды.

Каппушланы Мырзабек бизни республикада бардырылгъан чаришлеге къошулгъанлы талай джыл болады. Ол айтхандан, Къарачай-Черкесияда бардырылгъан ат чаришни дараджасы мийик стандартлагъа келишеди. Атчыла аланы кереклисича, тыйыншлысыча чабдырадыла. «Бу джол бардырылгъан чаришледе бек кючлю атла бар эдиле. Анга да къарамай, биз хорладыкъ, ол уллу къууанчды. Ол зат бизни республикада фахмулу джаш адамла болгъанларын кёргюзеди. Ала мийик дараджада бардырылгъан уллу эришиулеге да къошулургъа боллукъдула», - деди Каппушланы Мырзабек.

Алты чабыуда тёртюшер хорлагъан белгиленди. Хорлагъанла, эришиуледе ёчлю оруннга чыкъгъанла бары да кубокла, грамотала, медалла, башха саугъала алдыла.

Лепшокъланы Хусеин.

 

 

 
{jcomments}