Байрым (февраль) айны 1-де республикада устазланы билимлерин ёсдюрген институтда, белгили тюрколог, филология илмуланы кандидаты Сюйюнчланы Ханафийни 100-джыллыгъына аталыб, къарачай тил бла литературадан устазланы семинары ётгенди.

Джыйылыугъа къошулгъанланы араларында устазланы билимлерин ёсдюрген институтну къуллукъчулары, Къарачай-Черкес гуманитар илму-тинтиу институтну алимлери, школланы устазлары бла директорлары дагъыда башхала бар эдиле.

«Бюгюн биз республикада биринчи гуманитарий алимлени бири, белгили лингвист Сюйюнчланы Ханафийни эсгерирге, анга сый берирге деб джыйылгъанбыз. Ол къарачай-малкъар тилни орфографиясын джарашдырыр, алфавитни бир джорукъгъа сыйындырыр джанындан кёб иш баджаргъанды. Сюйюнч улу бизге уллу байлыкъ къоюб кетгенди – бешге джууукъ ангылатма сёзлюк, орфография сёзлюк. Биз ол сёзлюкле бла бюгюн да хайырланабыз.

Бюгюнлюкде лингвистлени баш борчлары аз санлы миллетлени тиллерин сакълауду, айнытыуду», - дегенди Къарачай-Черкес гуманитар илму-тинтиу институтну алчы илму къуллукъчусу Мария Булгарова.

Джыйылыуну кёзюуюнде сёлешгенле чертгенден, Сюйюнчланы Ханафий миллетине къайгъыргъан адам, уллу алим болгъанды. Халаллыкъ, тюз иннетлилик, хар затны билирге талпымакълыкъ, оюмун кескин айта билмеклик дегенча шартла аны юсюнде болгъандыла.

Сюйюнчланы Ханафий 1923-чю джыл Эски Джёгетей элде туугъанды. Туугъан элинде орта школну тауусханындан сора, 1941-чи джыл къыркъаууз (сентябрь) айда Ханафий кеси разылыгъы бла Къызыл Аскерни тизимине къошулгъанды. 1942-чи джыл абыстол (ноябрь) айдан Уллу Хорламгъа дери фронтда болгъанды. Андан сора да 5 джылны Совет Аскерде самолётланы механиги болуб къуллукъ этгенди. 1950-чи джыл, аскерден башына бош этгенлеринде, Сюйюнч улу Къыргъызиягъа джууукъларына кетгенди. Ол анда институтну орус тил бла литература факультетин, марксизм-ленинизм университетни, педагогика институтну тауусханды.

1957-чи джыл туугъан джуртуна къайтхандан сора Къарачай-Черкес илму-тинтиу институтда ишлеб тебрегенди. Ол талай илму ишни, статьяланы, диссертацияланы, илму эмда окъуу китабланы, сёзлюклени авторуду.

 

САЛПАГЪАРЛАНЫ Умар.

 
{jcomments}