Уллу Аллах тиширыудан ариу, тиширыудан сюйюмлю, тиширыудан ингил, тиширыудан джумушакъ, тиширыудан татлы  инсанны джаратхан болмаз дуниягъа.
Алай а тиширыуну къаны терсине айланса,  эркишисин  ачыуландыргъандан  оздуруб, алындырыргъа да  боллукъду.
Биз бюгюн ушагъыбызны аллында ол «алындыу» хапарланы къояйыкъ да, юй бийчеси баш иесин къалай этиб, не этиб ачыулу этерге боллугъуну юсюнден сёлешейик.
Аллах эркишиге, тиширыугъа да эки аякъ, эки къол, бир баш бергенликге, сан ишленнгенлеринде кёб затны башха тюрлю этгенди. Халилерин, сагъышларын а къой да къой…  Къысхасыча айтыргъа, тиширыу эркишини ич дуниясын къаллай бир ангылагъанын кеси биле болур, эркишиге тиширыуну ангылагъан а, бек къыйынды. Тиширыуну ариу айтханын, ачыкъ айтханын эркиши бек ариу ангылайды. Къыйдырыб, андан-мындан келтириб айтханын а, эркишиге бек къыйын болады ангылагъан. Эркиши ангыламаса уа, «ангыламайма» деб айтханы ёхтемлигине джетери амалтын, ачыулу болады.

Карамурзин Казим башчылыкъ этген элчи-фермер мюлкню механизаторлары Къумуш башында сабанлада гардош салыб тебредиле. Озгъан джылладача, быйыл да ала 35 гектаргъа гардош саллыкъдыла. Мюлкню уа бютеулей да 70 гектар сабаны барды. Къалгъан 35 гектаргъа силослукъ нартюх себиучендиле. Бусагъатда уа иш гардош салына тургъан бачхала бла буртлада къызыудады. Эки къауумгъа юлешиниб, тиширыула урлукъ ариулайдыла. Биринчи къауум Тебердиден, экинчи къауум да Красногоркадан келгендиле.
- Гардош урлукъ айырыу ишге бютеулей да 60 тиширыу къошулгъанды, - дейди элчи-фермер мюлкню тамадасы Карамурзин Казим. – Джашагъан эллеринден эртденбла эртде ишге келиб, тиширыула ингирге дери ишлейдиле. Аланы ишге эки «Газель» бла джюрютебиз.
Мени биргеме къарнашларым Азрет-Алий бла Рустам ишлейдиле. Экиси да, керек болса, механизаторну ишин, керек болса, сеялкагъа олтуруб, урлукъ салыуну бардырадыла.
Мен элчи-фермер мюлкге башчылыкъ 2012-чи джылдан бери этеме. Ары дери фермерлик ишни атам бардыра эди. Мен усталыгъым бла экономист-бухгалтерме.

 Бизни республикгъа СССР-ни, Россияны космонавтларындан кёбле келгендиле. Мен хапарын айтырыкъ космонавт а Совет Союзну Джигити Зудов Вячеслав Дмитриевичди.
1986-чы джыл мен МВД-ны Зеленчук районда бёлюмюню тамадасыны иш борчларын толтура эдим. Ол джыл Буково деген посёлокда, обсерваторияны базасында, джаш космонавтланы Бютеусоюз джыйылыуу бара эди.
Алайгъа  джамагъат джорукъну сакълау ишлени къурайым деб, ич ишлени къуллукъчуларыны бир къаууму бла  келген эдим.
Хант юйге киргенимде, анда ауузлана тургъан Зудов Вячеслав Дмитриевични кёреме да, къатына барыб, аскердеча, хурмет этеме. Ол да, ёрге туруб, къол бере, чынын да, къуллугъун да айтады. Не сейирден болду эсе да, экибизни арабызда шохлукъ тамал салды алайда огъуна. Бир кесек заманны ушакъ этгенден сора мен андан: «Ашыгъышмыса огъесе мында мычырлай заманынг бармыды?» - деб сорама. Ол да 4-5 кюн заманы болгъанын билдиреди, ызы бла да экинчи сорууума джууаб бере, бош заманын мени бла бирге джер-суу кёре ашырыргъа огъайы болмагъанын айтады.

 Республиканы башха районларындача, Къарачай районда да элчи-фермер мюлкле къуралгъанлы иги кесек заман болады. Бусагъатда элчи-фермер мюлклени тамадалары Карамурзин Рамазан Леоновичге «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут тюбеб этген ушагъын окъуучулагъа теджейбиз.

- Рамазан, къайсы джылдан бери башчылыкъ этесе элчи-фермер мюлклеге? Кимле бла къалай ишлейсе, бир хапар айтсанг.
- Мен Къарачай районну элчи-фермер мюлклерине башчылыкъ 2012-чи джылдан бери этиб келеме. Ары дери мен, кесим элчи-фермер мюлк къураб, он джыл чакълы бирни ишлеген эдим. Бусагъатда элчи-фермер мюлкню ишин джашым Казим бардырады. Бизни мюлк Къумуш Башында орналгъанды. Къошубузну джангыртханбыз. 68 гектар сабаныбыз барды да, анда силослукъ нартюх бла гардош ёсдюребиз. Башхача айтсам, 30 гектар сабаннга джыл сайын гардош салабыз. 250 тууар малыбыз, 750 къоюбуз, 12 атыбыз барды. Тууар малланы эмда ууакъ аякълыланы эркеклерин багъыб, иги эт алсала сатабыз. Аладан тюшген ачхагъа отлукъ, запчастла, минерал ашаула алабыз. Тракторларыбыз, сеялкаларыбыз, тырнауларыбыз бардыла. Аланы барын да аяулу тутабыз.

 Гочияланы Ибрагимни джашы Хусей ауушханлы быйыл мартны 25-де 20 джыл толду. Ол «Ильич» колхозда тамада къойчу болуб ишлей эди. Аны къошу, Пригородный элден узакъ болмай, «Овечья балкада» орналгъан эди. Пенсиягъа чыкъгъанында, ишин къойгъан эди. Къоярыкъ да болмаз эди. Совет Союз чачылгъанында, башха санагъатлача, къойчулукъ да чачылды да, ишин къоюб, юйге джыйылыб къалды. 67 джыл толгъанында ауушду.
Хусейни атасы Гочияланы Ибрагим бла аны юй бийчеси Напий Кичи Балыкъда джашагъандыла. Аланы юч сабийлери болгъанды – Хусей, Хасан, Зурият. Ибрагим ара мюлкде ишлегенди: колхозда бригадир болуб Уллу Ата джурт къазауат башланнгынчы дери. Къазауат башланнганында уа, юч сабийни атасы болгъанына да къарамай, фронтха алыб кетедиле аны. Къайры тюшгени, фашистле бла къайда къазауат этгени белгисизди: юйдегисине къагъыт-зат джазгъынчы, сермешиулени биринде джан береди. Башхача айтсакъ, тас болуб къалады.