Ислам динде туугъан кюнню байрамлагъан адет джокъду. Алай а бюгюн къуру бизни республикада болуб къалмай, бютеу Шимал Кавказгъа, Эресейге да аты белгили дин къуллукъчу Бердиланы Исмаил хаджини 70-джыллыгъын белгилей, аны юсюнден бёлек сёз айтмай къоялмайбыз.

Ата джуртну къоруулаучуну кюнюню аллы бла Къарачай-Черкесия аскер къаугъагъа къошулгъан аскерчилеге джети тонна гуманитар джюк ашыргъанды.

Байрым айны 23-де, Ата джуртну къоруулаучуну кюнюнде, Черкесскеде Хорламны паркында Джигитлени аллеясына гокка хансла салыугъа аталыб джыйылыу ётгенди. 

Бу кюнледе Москвада КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Председатели Валентина Матвиенко бла тюбешиб, Рашид 2023-чю джыл республиканы социал-экономика ёсюмюню эсеблери эмда быйыл этиллик ишле бла шагъырей этгенди.

Байрым айны 26-да Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бла тюбешгенди. Темрезланы Рашид Президентге республиканы социал-экономика ёсюмюню юсюнден хапар айтханды.