Буруш Сыртында танг джарый башлагъанды. Къошланы алларында бирем-бирем адамла къымылдай тебрегендиле. Огъартын ургъан сууукъ аязчыкъ чалкъычыланы джукъусурагъанларын терк огъуна кетереди.

Джаш тёлю ишлени хакъындан федерал агентство баш билим берген заведениелени араларында бардырыучу конкурсун 6-чы кёре башлагъанын баямлаб, анга къошулургъа излеген ВУЗ-ладан заявкала алыб тебрегенди.

Къарачай-Черкесияны сабийлери спортну тау лыжа кюрешлерине льготалы тарифле бла юренирге боллукъдула.

Боташладан бир джаш Сылпагъарлагъа, къыз тилей, келечиле джибергенди. Келечилени тамадалары, Талгъыр деб бир киши, сёз башлаб, къызны адамларына алай айтханды:

Салпагъарланы Батдалны къызы Хубийланы Хаджият джигит аналаны бириди. Ол 1924-чю джыл Сары-Тюзде туугъанды. Былайда школну айырмагъа бошаб, Къарачай шахарда педучилищеге киреди.