Совет Союзну джылларында джашауда амалсыз керекли усталаны хазырлаугъа уллу эс бёлюне эди.

Халкъыбызны белгили адамлары кёбдюле. Аланы бириди мен хапарын айтыргъа излеген таулу тиширыу Аджиланы Аубекирни къызы Хабибат.
Атасы Аубекир Уллу Къарачайны Учкулан элинде туууб, анда сабийлик кюнлерин ашыргъанды.

Байрым айны 29-да Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин Федерал Джыйылыугъа кёзюулю Чакъырыуун окъуду.

Сизни Тиширыуланы халкъла арасы кюню бла алгъышлайма.

Барыгъызны да эм джарыкъ байрам бла – Тиширыуланы халкъла арасы кюню бла – алгъышлайма.