"Сабийлеге бирча мадар» деген Бютеуэресей Халкъ фронтну проектини волонтёрлары 700-ден аслам хакъсыз кружокла, секцияла ачхандыла.

Аны къурамына 20 мингден аслам джаш адам киреди. Аны юсюнден Бютеуэресей Халкъ фронтну ара штабыны члени, Кърал Думаны Билим бла илмуну юсюнден бёлюмюню башчысыны заместители Любовь Духанина айтханды. «Проектни активистлери – джаш адамла, тюрлю-тюрлю санагъатланы усталары, фахмулу адамла, устазла болуб ишлеген ата-анала – сабийлени не тюрлю къаууму бла да ишлерге къоркъмайдыла. Ала ачхан кружокла бла секциялагъа кёб сабийли, къарыусуз джашагъан юйдегиледен сабийле, ёксюз сабийле эмда закон бла къайгъылары болгъан сабийле джюрюйдюле», - дейди Любовь Духанина.

Бу кюнледе Москваны «Манеж» деген ара кёрмюч залында «Эресейчи энергетика ыйыкъ» (РЭН) деген халкъла арасы форум болуб ётгенди.

Бизни республикадан аны ишине КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители, КъЧР-ни Москвада таймаздан ишлеген келечиси Гогова Мадина, КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители Смородин Сергей,КъЧР-ни къурулуш, мекям-коммунал мюлкюню министри Гордиенко Евгений къошулгъандыла. «Эресейчи энергетика ыйыкъ» деген халкъла арасы форумну ишин Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин ачханды.

КъЧР-ни Правительствосуну Юйюнде КъЧР-ни Правительствосуну Председате лини биринчи заместители Байчораланы Эльдарны «Рослесозащита» ФБУ-ну директору Олег Токарев бла ишни юсюнден тюбешиую болду.

Тюбешиуге Чечен Республикада Чегетлени къоруулау аралыкъны директору Хазуев Хасан бла КъЧР-де Чегетлени хакъындан управлениени тамадасы Батчаланы Борис да къошулдула. Тюбешиуню кёзюуюнде чегетлени патологияларыны хакъындан мониторинг бардырыуну, чегетлеге къошулууну, джангыртыуну эмда алада болумну хакъындан ишлени сюздюле. Олег Токарев чертгенден, республиканы джеринде чегетлени къоруулау тыйыншлы дараджадады, алай а чегетлени патология болумларына, алагъа къайгъырыуну джангы мадарларын сингдириу бла аланы хайырландырыугъа, чегетледе санитар болумгъа артыкъ да аслам эс бёлюрге чакъырды.

Мындан алда Архыз посёлокда официал халда Джаш тёлюню форуму ачылгъанды. Ол къууанч джыйылыуда Къарачай-Черкесияны миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министри Мурат Хапиштов, джамагъат советни членлери, «Социально-культурный центр реализации проектов и инициатив Фолк-молодость» АНО-ну директору Марина Филимонова да болгъандыла. Ол форум республиканы 60-дан аслам студенти бла аспирантын джыйгъан эди.

Аны ачылыууна Кавказны проблемаларыны аралыгъыны, МГИМО-ну регионал къоркъуусузлугъуну тамада илму къуллукъчусу, тарих илмуланы кандидаты Ахмет Ярлыкапов, Шимал Кавказ кърал гуманитар-технология академияны проректору, физика-математика илмуланы доктору Эдиланы Далхат, спортну махтаулу устасы, Пекинде Олимпия оюнлагъа къошулгъан, дунияны кубогун юч кере алгъан, Европаны чемпионатында юч кере хорлагъан Темрезланы Науруз, джаш тёлюню ишлеринден федерал агентствону экспертлери дагъыда башхала къошулгъандыла.

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Юйюнде премьер-министр Аслан Озов бардыргъан республиканы юч джанлы комиссиясыны кенгеши болгъанды. Ол иш социал-урунуу келишиуге аталгъан эди.

Кенгешге къошулгъанланы арасында эки джаныны координаторлары, комиссияны членлери , толтуруучу властланы органларыны тамадалары бар эдиле. Пенсион системаны параметрлерини тюрлениую бла байламлы эмда Къарачай-Черкес Республиканы предприятиелеринде уруннганла ишлей тургъанлай, алагъа хата джетгенден, Эресейни бойсунмагъан профсоюзларыны федерациясыны излемлери сюзюлдюле.