Айбазланы Нанашны джашы Керам 1914-чю джыл Огъары Учкуланда туугъанды. Элде школну тауусхандан сора ол Микоян-Шахарда педучилищеге киреди. Аны 1938-чи джыл джетишимли бошаб, къолуна къагъытын алгъанлай, Керам Къызыл Къала элде школда устаз болуб ишлерге джарашады.
1939-чу джылны аууз-герги (октябрь) айында Айбаз улу Къызыл Аскерге къуллукъ этерге чакъырылады. Айбаз улу Сибирь Аскер округну 542-чи артиллерия полкуну аскерчилерини тизимине тюшеди. Аны биргесине дагъыда талай къарачай джаш болгъанды. Аланы аскер усталыкъгъа талай айны юретгендиле.

Хусеинланы Магомедни джашы Хусеин (документлеринде Гусеинов Гусеин Магомедович деб джазылады) 1921-чи джыл байрам (февраль) айны 21-де Схауат элде туугъанды. Магомед бла Биджиланы Чораны къызы Фатиманы ауур юйдегисинде - 11 сабийни бири болуб ёсгенди ол. Аталары Магомед джашлай ауушуб, сабийлени ёсдюрюрге, аланы аякъ юсюне миндирирге Фатимагъа джюк болгъан эди. Аны амалтын 1922-чи джыл Фатима сабийлери бла Схауатдан Нарсана шахаргъа кёчеди.

Кърымшаухалланы Байрамукъну джашы Шукур 1920-чы джыл Огъары Тебердиде туугъанды. 1939-чу джыл Къызыл Аскерни тизиминде къуллукъ этерге чакъырылгъанды. Ол Саратов областны Пугачёв шахарында къуллукъ эте тургъанлай Уллу Ата джурт къазауат башланыб къалады. Къралны кюнбатыш чеклерине къоркъуу тюшюб, къазауатны экинчи кюнюнде огъуна Къоруулаучу Аскерни 507-чи, 508-чи, 509-чу полкларын къураб ары ашыргъандыла. Алай бла Кърымшаухал улу 507-чи тоб атыучу полкну биринчи батальонуну къурамында пулемётчу болуб Беларусь фронтха кетеди. Белоруссияны чеклеринде талай кюнню кючлю сермеш баргъанды. Кёкден да, джерден да тобла атыб, болгъанны отха, ёртеннге алдырыб, алай келгендиле гитлерчиле. Къазауатны сакъламай тургъан деу къралыбыз ол кюнледе бек джунчуса да, бирден джаугъа къаршчы тургъанды. Аны юсюнден бюгюнлюкде тарихчилерибиз да джазгъанлай турадыла.

Гогуйланы Алисолтанны джашы Ханафий 1921-чи джыл эски къарачай эллени биринде - Схауатда - туугъанды. Ол джыллада Схауат элде Карл Маркс атлы совхоз сабаны, малы, мюрзеую эмда бирси эл мюлкю бла Къарачай автоном областда алчы, эм бай совхозаны бирине саналгъанды. Ханафий да атасы бла бирге элчилеринден артха къалмай урунуб ёсгенди. Ауур ишден къоркъмагъаны, ат юсюнде уста джюрюгени комсомолчу джашха къазауатны къыйын кёзюулеринде да себеб болгъанлай тургъанды.

Батчаланы Шамайны джашы Исмаил, архив документге кёре, 1913-чю джыл Огъары Тебердиде туугъанды. Ол 1926-чы джыл Баталпашинскеде педтехникумну тауусуб, Микоян-Шахарда Джарыкълыкъ юйге тамадалыкъ этгенди. 1936-чы джыл «Къызыл Къарачай» газетге ишге киргенди.